Du er her

Skanska i Norge

Her finner du informasjon om ledige stillinger, boliger til salgs, våre prosjekter, kontakter og annen informasjon om Skanska i Norge

Lukk

Bli med og bygg morgendagens grønne samfunn

Verdens klimautfordringer kan ikke løses uten oss. Derfor tilbyr Skanska grønne løsninger som er bra for miljøet og lønnsomme for deg som kunde.

De billigste og mest effektive klimatiltakene gjøres i det bygde miljø. Bygninger står for 40% av energibruken og 40% av CO2-utslippet på verdensbasis. Miljøsertifiserte bygg bruker 30 prosent mindre energi enn tradisjonelle bygg og slipper ut 33 prosent mindre CO2. Vi reduserte det bundne karbonet i et veiprosjekt i Storbritannia med 27 % ved å blant annet gjenbruke masser og asfaltdekke.

Grønne løsninger senker driftskostnadene for bygg med 8-9 prosent og gir økt avkastning, verdi og leieinntekt. Skanska tilbyr energikontrakter der det garanteres for energibruken for en kortere eller lengre periode etter at bygget er ferdigstilt. Slik kan du som kunde være trygg på at du får et energieffektivt bygg med lavt energiforbruk. Vi har veiprosjekter som har spart 8 prosent ved å tenke grønt.

Miljøsertifisering gir kvalitetsstempel

Vi tilbyr de anerkjente bransjestandardene for miljøsertifisering, BREEAM og CEEQUAL. Vi var også de første som kunne tilby kundene våre miljøsertifiserte bygg i henhold til LEED®-standarden.

BREEAM

Kontorbygget Powerhouse Kjørbo og kjøpesenteret Fornebu S er de første byggeprosjektene i Norge med sertifiseringen «BREEAM Outstanding». «Outstanding» er den høyeste ratingen på en skala fra «Pass», «Good», «Very Good» og «Excellent» til «Outstanding». Skanska jobber nå med flere BREEAM-bygg, og er med i pilotprogrammet til Norwegian Green Building Council (NGBC) for å være med og videreutvikle BREEAM i Norge.

CEEQUAL

Skanska utdanner egne CEEQUAL-rådgivere og har tatt initiativ til at Staten skal bruke CEEQUAL i sine anleggskontrakter. CEEQUAL står for The Civil Engineering Environmental QUALity Assessment & Awards Scheme, og er en miljøsertifiseringordning for anleggsprosjekter. CEEQUALs mål og funksjon er å gjøre anleggsprosjekter mer miljøvennlige. Dette sikres gjennom at miljøaspektene i prosjektene vurderes av en tredjepart.

Miljøriktig produksjon

Skanska har ambisjoner om å være best i bransjen på miljøledelse, og er sertifisert gjennom sertifikatet NS-EN ISO 14001. Dette sikrer vårt grønne fundament i Skanska. Les vår miljøpolicy.

Skanska verifiserer i tillegg egne kontorer gjennom det egenutviklede konseptet Grønn arbeidsplass. Kun de byggeplassene som gjør noe ekstra for miljøet utover lovkrav og interne rutiner får denne verifiseringen.

Effektive innkjøp

Vi bruker standardstørrelser og prefabrikasjoner for å være mest mulig ressurseffektive. Vi krever fokus på sortering internt og av underentreprenører, vi velger produkter og løsninger som kan gjenvinnes, og vi stiller krav til materialer og bruk av emballasje i innkjøpsfasen.

Vi bidrar til å sikre returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp gjennom vårt medlemskap i Grønt Punkt.

Føre var-prinsippet

Vi bruker tilgjengelige kjemikalier etter føre var-prinsippet og bruker bygg- og anleggsbransjens stoffkartotek ProductXchange. Skanska er medlem av interesseorganisasjonen ChemSec og har gjennom dette arbeidet bidratt i EUs arbeide med direktiv for kjemikalier, REACH.

Sertifisert tømmer

Vi har egne retningslinjer for sporbarhet for både tømmer og steinprodukter, og etterspør tømmer som er sertifisert ihht til FSC (Forest Stewardship Council), PEFC eller tilsvarende sertifiseringsordninger. Skanska Norge har hatt retningslinjer for bruk av tropisk trevirke siden 2004. I 2006 signerte vi Greenpeace sitt opprop til støtte for EUs innskjerping av lovverket for styring og handel med tømmer (FLEGT).

Miljøvennlig elektrisitet

All elektrisitet i Skanska stammer fra miljøvennlige kilder. Dette sikres gjennom en opprinnelsesgaranti fra Statkraft Energi AS om kjøp av 25 GWh fra Høyanger kraftverk. Dette dekker Skanska Norges totale elforbruk.

Klimagassregnskap

Skanska har siden 2007 ført klimagassregnskap for hele den norske virksomheten. Slik får vi oversikt over våre utslipp og et grunnlag for å se på reduserende tiltak.

Det overordnede klimaregnskapet for Skanska legges årlig frem av det anerkjente The Carbon Disclosure Project (CDP). Videre har Skanska Norge mer detaljerte klimaregnskaper for enkelte prosjekter. Klimaregnskapene blir brukt til å fatte tiltak som reduserer det totale utslippet.

Satser på utvikling

Skanska satser på energieffektivisering og deltar derfor i ulike prosjekter for forskning og utvikling. Skanska er blant annet partner i Forskningssenteret for Miljøvennlig Energi (FME) og det åtteårige forskningsprogrammet Zero Emission Buildings (ZEB) som skal utvikle og bygge nullutslippsbygg.

Skanska er også partner i Powerhouse-alliansen. Alliansen har som ambisjon å bygge Norges første energipositive bygg på Brattøra i Trondheim.

Ønsker du å vite mer om hvordan vi jobber grønt? Kontakt oss:

Rune Stene

+47 45 86 91 50
E-post Rune Stene »