Du er her

Skanska i Norge

Her finner du informasjon om ledige stillinger, boliger til salgs, våre prosjekter, kontakter og annen informasjon om Skanska i Norge

Lukk

Etiske retningslinjer

Vi etterstreber et høyt etisk nivå som er i samsvar med verdiene våre. Skanskas Etiske retningslinjer for medarbeidere og for leverandører, gir oss retningen vi trenger for å oppnå dette.

Etiske retningslinjer på høyt nivå

I Skanska skal vi drive virksomhet på et høyt etisk nivå i alle hjemmemarkeder. For å oppnå dette støtter vi oss til våre Etiske retningslinjer for medarbeidere og for leverandører. De sistnevnte forklarer hvordan vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere skal opptre.

“Vi er stolte av den etiske forretningspraksisen vi har etablert, og verdiene vi lever etter,” sier Skanskas CEO Johan Karlström.

Basert på verdiene våre

Våre Etiske retningslinjer er basert på Skanskas verdier, som for oss er mer enn bare ord – de representerer det vi ønske å etterleve, hver eneste dag. De setter forventninger til at vi driver virksomheten vår på en ansvarlig og bærekraftig måte, og de setter oss i stand til å være en pålitelig samarbeidspartner for kundene våre. Skanskas Etiske retningslinjer er nøkkelen til å sette verdiene ut i livet.

Våre Etiske retningslinjer definerer hvordan vi skal opptre overfor kollegaer, kunder, samfunnene vi har vår virksomhet i, og øvrige interessenter. De gir medarbeiderne i Skanska praktisk veiledning i hvordan vi skal handle i samsvar med verdiene våre – spesielt verdien Vær åpen og ærlig. De Etiske retningslinjene inneholder mange eksempler som gjør det lettere for medarbeiderne våre å anvende disse prinsippene i det daglige arbeidet.

Den nyeste utgaven av våre Etiske retningslinjer ble lansert 1. september 2016 og er supplert av våre Etiske retningslinjer for leverandører.

Skanskas Etiske retningslinjer er også tilgjengelige som en nettapplikasjon. Gå gjerne inn på www.skanska.com/codeofconduct hvis du vil lese mer.

Lettfattelig veiledning

For å gi lettfattelig veiledning er Skanskas Etiske retningslinjer organisert i tre deler:

  • Våre forpliktelser på arbeidsplassen
    Om hvordan vi forvalter Skanskas eiendeler på en ansvarlig måte og skaper en rettferdig, sunn, sikker og inkluderende arbeidsplass der alle kan utvikle sine profesjonelle ferdigheter, vokse som mennesker og føle seg velkommen.
  • Våre forpliktelser overfor markedet
    Relasjonene bygges på respekt og gjensidig fordel. Det er derfor vi prøver å forstå og forutse behovene til kunder, leverandører, samarbeidspartnere og andre interessenter, opptrer med integritet og handler på en ansvarlig og rettferdig måte, etterstreber å gjøre vårt beste med hensyn til å levere med kvalitet, til rett tid og innenfor budsjettet, og å overgå forventningene.
  • Våre forpliktelser overfor samfunnet
    Vi er en integrert del av samfunnet og etterstreber derfor å finne nye måter å minimere miljøavtrykket vårt på, fremme rettferdig konkurranse og forbedre samfunnene som vi lever og arbeider i.

Åpenhetskultur

Våre Etiske retningslinjer gir oss retning, men vi vil likevel bli stilt overfor dilemmaer i etiske spørsmål. Vi fremmer en åpen kultur på arbeidsplassen, der etikk diskuteres åpent og regelmessig, og det er rom for verdirefleksjoner.

Med alt dette vil vi sørge for at medarbeiderne våre er komfortable med å ta opp etiske spørsmål og dilemmaer med sine overordnede og andre. Alle medarbeidere må føle at de har makt til å rapportere om tilfeller av manglende overholdelse av de Etiske retningslinjene våre.

Varsling av et problem

Hver forretningsenhet i Skanska har en etisk komité, eller et etisk råd, som undersøker alle varslede problemer. En måte du kan varsle på, er via Code of Conduct Hotline. Den er tilgjengelig for både ansatte og eksterne parter, også for kunder, leverandører og underleverandører.