c

Har mål om klimanøytral kontorutvikling

Samarbeid, innovasjon og store visjoner må til hvis eiendomsbransjen skal redusere sine klimagassutslipp. På Helsfyr i Oslo utvikler Skanska Næringseiendom et sirkulært kontorbygg som tar sikte på å bli et FutureBuilt-forbildeprosjekt.

Prosjektsjef Karin Lund mener det ligger store muligheter i grønn verdiskapning

– Ingen klarer å nå målene om å bli utslippsfri alene, vi er nødt til å samarbeide, fastslår prosjektsjef Karin Synnøve Lund i Skanska Næringseiendom, som er kontorutvikleren i Skanska.

– Som utvikler har vi muligheten til å utfordre både oss selv og bransjen til å ta nye steg mot klimanøytralitet, fortsetter hun.

Derfor har Skanska Næringseiendom satt seg mål om at prosjektene deres skal være klimanøytrale allerede i 2037, mens Skanska som konsern skal være klimanøytralt i 2045.

– Det er ambisiøse mål som vil kreve mye av oss, men vi tror også at det ligger store muligheter i grønn verdiskapning. Både dagens og fremtidens kunder krever at man tar ansvar utover egen virksomhet. Vi er nødt til å tenke nytt – det vil lønne seg på lang sikt, sier hun.

Det innebærer blant annet å satse på innovasjon og tørre å prøve ut nye løsninger.
– Som utvikler er vi nødt til å være forut for vår tid og ha lange perspektiver. Vi vet at bygg- og anleggsbransjen står for en betydelig andel av klimagassutslippene, derfor vil de endringene vi gjør også gjøre en stor forskjell. Jeg er stolt av å være en del av et selskap som virkelig tar sin del av ansvaret, sier Lund.

Må tenke nytt om bygg

Å planlegge et nytt byggeprosjekt i dag handler om visjoner om byggets bruk langt frem i tid.
– Et bygg er mer enn bare hva det brukes til i dag. Vi må sikre at bygget brukes på en annen måte i fremtiden, og legge til rette for materialdemontering etter byggets levetid. Fleksibilitet er et viktig stikkord, sier Lund.

Skanskas nye kontorprosjekt Pilar på Helsfyr skal forene rehabilitering av eksisterende bygg og nybygg. Prosjektet har et bredt bærekraftfokus, med særlige ambisjoner på energiforbruk og materialbruk.

 

Fredrik Selmers vei 5_Perspektiv fra sør Grenseveien.jpg
Pilar på Helsfyr skal forene rehabilitering av eksisterende bygg og nybygg

 

– Den eldste delen av bygget er fra 1937, og så ble det gjennomført en ombygging på 1990-tallet. Vi er opptatt av å se hvilke verdier som ligger i eksisterende bygningsmasse og gjenbruke det vi kan. På den måten begrenser vi materialbruken, forteller hun.

Dette er avgjørende for klimakutt

Pilar var en del av fabrikkanlegget til Nitedals Tændstikfabrik. Om lag en tredjedel av sluttproduktet er eksisterende bygningsmasse som rehabiliteres, mens to tredjedeler blir nybygg. Karin Lund peker på disse viktige punktene for å få ned klimaavtrykket i prosjektene:

– Reduksjon av energiforbruk i byggets levetid, kutt i materialforbruk og sirkulær økonomi er avgjørende. Bygget prosjekteres etter prinsippene i Powerhouse Paris Proof, en standard som tar utgangspunkt i Paris-avtalens 1,5-gradersmål. Beregningene så langt tilsier at vi kan få til en reduksjon i CO2-utslipp på over 50 prosent på Pilar, sammenlignet med et standard TEK17-bygg, sier Karin Lund.

Nye løsninger

Målet er at prosjektet i Fredrik Selmers vei skal bli et forbildeprosjekt i FutureBuilt i henhold til FutureBuilt 2.0. FutureBuilt eies av kommunene Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Nordre Follo og Lillestrøm og har som visjon å vise at det er mulig å utvikle en klimanøytral og attraktiv by. Kriteriene for forbildeprosjektene ligger godt i forkant av dagens praksis og regelverk. Blant temaene som blir viktige frem mot 2030 er klima og energi, sirkulære bygg og bydeler, delingsøkonomi, sosial bærekraft, grønn mobilitet, naturmangfold og klimatilpasning, og urban klimainnovasjon.

Pilar er i tillegg pilot i Sirkbygg, et FoU-prosjekt i Skanska-regi som også FutureBuilt tar del i. Sirkbygg skal bidra til å utvikle nye løsninger og produkter for demontering av bygg for videre gjenbruk om etter byggets levetid.

– Det er viktig å lære av hverandre og jobbe sammen for å finne de gode løsningene, derfor er åpenhet helt avgjørende for at bransjen når utslippsmålene. Det er ingen som tjener på at de samme feilene gjøres flere ganger, sier Karin Lund.