c

Samfunnsansvar i Skanska

Sosial bærekraft er innsatsen vi gjør for å utvikle lokal-samfunnene der vi har virksomhet. Gjennom vårt arbeid med sosial bærekraft bruker vi vår kompetanse og vårvirksomhet til å bidra til å løse sosiale utfordringeri lokalsamfunn.

Det handler om hvordan vi på eget initiativ og gjerne sammen med våre
kunder, investerer i mennesker og samfunnet, samtidig som vi utvikler vårvirksomhet. Vårt engasjement er forankret i våre verdier, forretningsplan og visjon. Målet vårt med dette arbeidet er å skape felles verdier i skjæringspunktet mellom samfunnets behov, Skanskas kjernevirksomhet og våre kunders forventninger. Det setter oss i stand til å bygge for et bedre samfunn.

Arbeidsevne, utdanning og sosialt bærekraftig byutvikling

Våre Sosial Bærekraft-prosjekter er fokusert mot tre områder; arbeidsevne, utdanning og sosialt bærekraftig byutvikling. Disse tre områdene er knyttet til vår kjernekompetanse og gjør at vi har gode forutsetninger for å bidra til positiv endring.

Arbeidsevne

Vi ønsker å bidra til å støtte de som har falt utenfor arbeidsmarkedet slik at de kan få en sjanse innen bygg og anleggs-bransjen. Vi samarbeider derfor med kunder, leverandører og strategiske partnere om å utvikle programmer som gir ferdigheter, muligheter og ideelt sett, sysselsetting.

Utdanning

Vi samarbeider med utdanningsinstitusjoner, spesielt i nærmiljøer til våre byggeplasser, for å gi barn og unge rollemodeller og inspirasjon til å ta utdanning. Vi er spesielt opptatt av å motivere til videreutdanning innen ingeniørog byggfag. Dette gjør vi for å forbedre mangfoldet og øke vår rekrutterings base på sikt.

Sosialt bærekraftig byutvikling

Vi samarbeider med kunder, partnere og lokalsamfunn for å skape en langsiktig, positiv sosial utvikling av byrom. Målet med å skape bedre byrom er å øke tilgjengelighet og trygghet for alle.

Målsetting for arbeidet

Stadig flere av våre byggeprosjekter rundt i hele Norge bidrar til å etterleve vår ambisjon om bidra til sosial bærekraft i lokalmiljøet. Vårt mål er at alle våre prosjekter skal bruke minimum 10 timer på samfunnsansvar i sitt nærmiljø.

I tillegg til aktivitetene vi utfører på våre prosjekter, har vi et nasjonalt samarbeid med Kirkens Bymisjon. Her samarbeider vi om ulike tiltak som styrker enkeltmennesker med utfordringer, som unge langtidsledige, asylsøkere og  mennesker med rusavhengighet.

Eksempler på hva vi gjør

Jobb og utdanning til langtidsledig ungdom

I Norge er det er ca. 70000 arbeidsledig ungdom mellom 18–28 år, som hverken går på skole eller har jobb. Det er viktig både for samfunnet og den enkelte at langtidsledig ungdom kommer inn i arbeidslivet. Vi tilbyr derfor arbeidstrening og kursing for langtidsledig ungdom. Slik kan vi bruke vår kjernekompetanse for at ungdom skal komme seg inn i arbeidslivet. Flere av deltagerne på kursene vi har gjennomført siden 2016, har fått utdannelse og fast jobb i Skanska.

Sikkerhet på skolevei

Mange av våre prosjekter inviterer barneskoler og barnehager til opplæring i trafikksikkerhet. Vi lærer barn om blindsonene på store kjøretøy og hvor viktig det er å vinke og ha øyekontakt med sjåfør. Opplæringen foregår på byggeplass med klasseromsundervisning og testing av store kjøretøy.

Vi kan ikke flytte nabolag, men bidra til positiv byutvikling

Parken utenfor vår hovedkontor i Sundtkvartalet i Oslo, er et belastet område. Daglig kan man se grupper av mennesker som ruser seg åpent, selger og gjemmer dop. Helt siden vi startet utviklingen av Sundtkvartalet har vi engasjert oss i arbeidet med å utvikle denne delen av byen slik at det blir enda bedre å bo og jobbe der. Vi har blant annet i samarbeid med Entra og med støtte fra Anthon B. Nilsen, OBOS og Oslo kommune, bygget en bro over Akerselva som vil bidra til å gi nytt liv til parken og området rundt. Ved å gjøre området mer tilgjengelig og lyssatt, bidrar dette til et tryggere område med mindre lyssky virksomhet. Målet med broen er å bidra til at parken skal bli et trygt rekreasjonsområde for de som bor i nabolaget.

Denne siden ble sist oppdatert: 11.05.2017