c

Skanska finansierer Klima 2050-professorat innen klimatilpasning ved NTNU

Pressemelding 07.03.2016 11.30 CET

Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU har tilsatt Skanskas Kim Robert Lisø (46) som professor II innen klimatilpasning av bygninger. Professoratet vil ha spesielt fokus på å styrke klimaskjermens funksjonsdyktighet i et klima i endring, og er en viktig del av det nyopprettede senter for forskningsdrevet innovasjon ved SINTEF/NTNU - SFI Klima 2050.

Kim Robert Lisø

SFI Klima 2050 har som hovedmål å redusere samfunnsrisiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann i det bygde miljø. Aktiviteten ved senteret skal utløse nye og innovative løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innen klimatilpasning av bygg og infrastruktur. Professoratet (20%-stilling) vil ha et spesielt ansvar for å utvikle en MOOC (Massive Online Open Course) innen klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. Professoratet finansieres av senterpartner Skanska.

Lisø (46) har doktorgrad i bygnings- og materialteknologi fra NTNU (2006) med tema klimatilpasning av bygninger i lys av klimaendringer. Han er i dag innovasjonssjef i Skanska og leder for Powerhouse, og har lang erfaring med å lede høykompetente fagmiljøer. Tidligere har han ledet Skanska Teknikk, og vært ansvarlig for forretningsutvikling i byggvirksomheten i Skanska. Han har også mange års erfaring som leder, forsker og forskningssjef ved SINTEF hvor han hadde spesiell fokus på globale og nasjonale klimautfordringer, klimatilpasning, energieffektivisering og en bærekraftig utvikling i byggenæringen. Lisø initierte og ledet Klima 2000, forløperen til dagens SFI Klima 2050.

- Det er fortsatt et stort behov for ny kunnskap om konsekvensene av klimaendringer, og hvordan samfunnet best kan omstille seg. I en slik sammenheng er det viktig at vi både ser på den overordnede planlegging av hvor vi legger bygninger og infrastruktur, og hvordan disse utformes. Klima 2050 er en verdifull arena for utvikling av nye og robuste løsninger for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur, spesielt i lys av framtidig risiko knyttet til et klima i endring, sier administrerende direktør Ståle Rød i Skanska Norge.

FNs klimapanel er tydeligere enn noen gang før: I sin femte og mest omfattende hovedrapport, er en samlet forskerstand klare på at verden må tilpasse seg en usikker klimaframtid. - Norge er et av de stedene i verden som vil merke klimaendringene mest og løsningene for å møte klimautfordringene må løses nå, sier dekan ved Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi, Ingvald Strømmen. - Å fremskaffe nødvendig kunnskap, metoder og verktøy for å implementere løsningene er av største betydning for en sikker, bærekraftig og kostnadseffektiv utvikling av det norske samfunnet. Den nye kunnskapen vi utvikler er av stor internasjonal interesse, avslutter Strømmen.

 

Kontakt for ytterligere opplysninger:

Professor Tore Kvande, NTNU, Institutt for Bygg, anlegg og transport, tlf. 902 55 434 Senterleder Klima 2050, sjefforsker Berit Time, SINTEF Byggforsk, tlf. 970 72 083 Kommunikasjonsdirektør Pål P Syse, Skanska, tlf. 982 10 001 

Fakta om Klima 2050

Klima 2050 er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd og partnerne i konsortiet. SINTEF Byggforsk er vertskap for og leder Klima 2050 i nært samarbeid med NTNU, NGI, BI, MET Norge, og sentrale partnere fra industri og offentlig sektor. Sentrets målsetning er gjennom langsiktig forskning å redusere samfunnsmessig risiko forårsaket av klimaendringer. Senteret vil legge vekt på utvikling av fuktsikre bygninger, overvannshåndtering og blå-grønne løsninger, samt tiltak for forebygging av vannutløste jordskred og forbedrede beslutningsprosesser som sikrer klimatilpasning av bygg og infrastruktur. Se www.klima2050.no

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ved NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen.

Skanska i Norge

Skanska i Norge opererer innenfor en rekke virksomhetsområder, med landsdekkende virksomhet innenfor anlegg, bygg og eiendomsutvikling.

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 58.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.