c

6 tiltak som kan gi både samfunnsmessig gevinst og rask effekt i forhold til økende ledighet i byggebransjen

Pressemelding 02.12.2008 16.14 CET

Bygg og anleggsbransjen opplever vanskelige tider som følge av finanskrisen. Skanska meldte tirsdag om at selskapet må nedbemanne med 3400 årsverk i Norden, hvorav 800 i Norge. Skanska er bekymret for at effekten av neste års budsjettmidler og den bebudede tiltakspakken for bygg og anlegg ikke vil få effekt før langt ut i 2009, og lanserer 6 konkrete tiltak som kan gi både samfunnsmessig gevinst samt rask effekt i forhold til den økende ledigheten i bransjen.

- Vi setter pris på at regjeringen la frem et statsbudsjett som er mer ekspansivt enn tidligere, men budsjettet bla laget ut ifra andre forutsetninger enn dagens situasjon, og vil ikke løse de problemene som byggenæringen står overfor. Vi ser også positivt på de grep regjeringen har tatt i forhold til finansnæringen, men vi ser at tiltakspakkene til nå ikke har gitt effekt for vår næring. Vi setter også pris på at regjeringen har signalisert at de vil iverksette ekstraordinære tiltak overfor byggenæringen, dette bør komme nå. Dersom tiltakene først kommer i januar/ februar vil de først ha effekt tidligst seks til åtte måneder senere. Dette er for lenge å vente. Tiltakene må komme nå, sier adm. direktør i Skanska Norge AS, Geir M. Aarstad.

- Skanska forventer imidlertid ikke at det offentlige alene skal løse næringens utfordringer. Det er imidlertid ikke tvil om at myndighetene bør ta tak i situasjonen. Vi ønsker dialog med politikerne både på riks, fylkes og lokalplan om hvordan vi sammen kan bidra til å begrense effektene av finanskrisen i byggenæringen, uttaler Aarstad.

Skanska mener at følgende 6 tiltak kan gi både samfunnsmessig gevinst og rask effekt i forhold til økende ledighet i byggebransjen:

• Kommuneøkonomien bør styrkes slik at offentlige rehabiliteringsprosjekter kan igangsettes Vi vet at det finnes en lang rekke skoler, kirkebygg og eldresenter som i lang tid har forfalt. Dersom kommuneøkonomien styrkes med øremerkede midler til renoveringsprosjekter kan disse prosjektene komme i gang på kort varsel. Renoveringsprosjekter har kortere saksgang og en tiltakspakke som fokuser på denne typen prosjekter vil bidra positivt til vår næring.

• Flere studentboliger bør bygges I statsbudsjettet er det lagt opp til at 1000 studentboliger skal bygges til neste år. Vi vet at boligsituasjonen for denne gruppen er ekstremt vanskelig. Det er spesielt innen boligproduksjon at ledigheten blir mest tydelig i byggebransjen. En lang rekke spesialister innen boligproduksjon vil bli arbeidsledige som følge av at nye boligprosjekter ikke kommer i produksjon. Tiden bør derfor være inne for å øke utbyggingstakten av studentboliger.

• Permitteringsreglene bør justeres Dagens permitteringsregler gjør det vankelig for arbeidsgivere å unngå oppsigelser. Slik reglene er i dag, må permitterte tilbake i jobb etter 30 uker. Denne fristen bør utvides. Dette er et enkelttiltak som kan bidra til at man unngår masseoppsigelser i byggebransjen.

• Flere store og små infrastrukturprosjekter Anleggsmarkedet er ikke like utsatt som byggmarkedet. Det er imidlertid ledig kapasitet i bransjen til å igangsette flere større infrastrukturprosjekter enn det statsbudsjettet legger opp til. I tillegg til flere store prosjekter kan mange små bidra. Det bør for eksempel satses på gang og sykkelsti prosjekter. Vi vet at det er et stort behov for å bedre gang og sykkelsti nettet i Norge. Dette er prosjekter som bidrar til økt trafikksikkerhet, de er miljøriktige og de krever mindre planlegging og kan komme i produksjon på kort varsel.

• Flere prosjekter i totalentreprise Det tar tid å planlegge offentlige utbyggingsprosjekter enten det er byggprosjekter eller infrastrukturprosjekter. Dersom det offentlige i større grad velger å bruke totalentreprisemodellen vil prosjektene kreve mindre tilrettelegging av det offentlige før de legges ut på anbud. Det er synd om prosjekter ikke kommer i gang på grunn av manglende planleggingskapasitet i det offentlige.

• Energieffektivisering av offentlige bygg I dag er 40 % av den stasjonære energibruken i Norge knyttet til bygg. Det offentlige disponerer en rekke bygg som er lite er energieffektive, og bør være i forkant når det gjelder energieffektivisering av eiendomsmassen. Ved å øke satsningen på energieffektivisering av offentlige bygg, vil dette bidra til å utvikle bransjens kompetanse innen miljøriktig bygging; driftskostnadene til det offentlige går ned og i tillegg vil det være et godt bidrag i forhold til å redusere klimautslippene fra bygg.

- Situasjonen til bransjen er alvorlig, og Skanska er opptatt av at også vi som en ledende aktør i næringen har et ansvar når tidene er vanskelige. Jeg kan derfor love at Skanska vil gjøre det vi kan for å bidra til å beholde kompetansen næringen har bygget opp gjennom mange år. Til tross for nedbemanning og det faktum at vi har innført ansettelsesstopp, vil Skanska også fortsette å rekruttere unge mennesker (både sivilingeniører/ ingeniører og lærlinger) til selskapet og næringen. Det er viktig for oss å bygge opp den langsiktige kompetansen i selskapet. I tillegg er dette en del av vårt samfunnsansvar som markedsledende innen vår næring. Vi vil også fortsette vårt arbeid med å modernisere næringen i forhold til både seriøsitet, etikk og kunnskapsutvikling, avslutter Geir M. Aarstad.

For ytterligere informasjon Geir M. Aarstad, adm. direktør Skanska Norge AS, 93 43 88 03 Geir Linge, kommunikasjonssjef Skanska Norge AS, 92 25 11 25

Kontakt: Geir Linge, Kommunikasjonssjef