c

Knarvik Barneskule

  • Knarvik Barneskule
  • Knarvik Barneskule
  • Knarvik Barneskule
  • Knarvik Barneskule
  • Knarvik Barneskule
  • Knarvik Barneskule

Kort beskrivelse av prosjektet

Nye Knarvik Barneskule ligger flott plassert på en utsiktstomt i sentrum av Knarvik. Det nye skolebygget inneholder også arealer for Lindås Læringssenter og flerbrukshallen Knarvik Arena.

Barneskolen har kapasitet for 450 elever og et personale på 60 ansatte.

I tillegg kommer Læringssenteret med inntil 20 elever, 8 pedagoger, 15 assistenter og en inspektør. Lindås Læringssenter er en avdeling som dekker hele Lindås (nå Alver kommune), avdelingen er for elever med særskilte behov som trenger tilpasset opplæring. Hovedgruppen er elever med psykisk utviklingshemming.

Flerbrukshallen inneholder idrettshall med spilleflate på 25x45m, kampsport, trimsal og klatrehall med buldrerom. Deler av barneskolen og flerbrukshallen skal kunne benyttes av kulturskole og idrettsformål på kveldstid og i helger.

Bygget er i hovedsak over to plan. Bærende konstruksjon er utført i stål og betongelementer. Fasadene har klimavegger med mørk royalimpregnert trekledning og platekledning i ulike farger.

Både skolen og utomhusanlegget sin utforming er basert på grunnprinsipp for universell utforming. Slik vil så mange som mulig kunne bruke anlegget og delta på en likeverdig måte. Fra parkering- og avsettingsplass i nord er det trinnfri forbindelse inn i skoleanlegget rundt bygget. Anlegget er etablert med mulighet for trinnfri forbindelse til alle deler av byggets aktivitetsanlegg både utendørs og innvendig. I arbeidet med møblering og materialer er det lagt vekt på tilpassing til universell utforming. Dette gjelder både plassbehov for rullestoler, og visuelle kvaliteter. Fargesetting og materialbruk er brukt bevisst i forhold til enkel orientering i bygget.

Entrepriseform

Prosjektet ble vunnet i en design-built konkurranse hvor Skanska vant frem med vårt konsept hjerterom. Prosjektet ble senere videreutviklet gjennom en samspillsfase på ca. 12 måneder. I samspillsfasen ble det jobbet tett sammen med byggherre og brukere, arkitekter og rådgivere for å utvikle et prosjekt som var i tråd med det byggherren ønsket, innenfor riktig kostnad og kvalitet.

Skanska hadde også med totalunderentreprenører på grunnarbeid og tekniske fag for å sikre tidlig involvering og riktige løsninger.

 

Miljø og teknikk

I kontrakten var kravet til prosjektet at det skulle utføres som lavenergibygg og tilfredstille energimerke B. Ved endt bygging oppnådde prosjektet energimerke A, både for skole og idrettsdel.

Dette særlig takket være flinke fagfolk som resulterte i svært godt resultat ved tetthetsmåling. Resultatet ved tetthetsmåling var 0,23 luftutvekslinger per time, som er under kravet til passivhus. Byggeplassen er driftet med fokus på grønn byggeplass, blant annet substitutt av farlige eller miljøskadelige stoffer. 93% av avfallet fra byggeplassen ble kildesortert.

Digitalisering og bruk av teknologiske verktøy for digital samhandling Samspillsfasen ble fasilitert av Skanska ved bruk av prinsippene i VDC (Virtual design and construction). VDC i prosjektet medførte bruk av Last Planner System for planlegging og involvering av deltakerne, BIM som samspillsplattform og ICE samlokalisert prosjekteringsmøter (integrated concurrent engineering). Denne arbeidsmetodikken fungerte svært godt i prosjektet og ble også videreført i gjennomføringsfasen.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading