Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold

I Skanska er inkludering og mangfold en viktig faktor for at vi skal levere i henhold til våre ambisjoner. Det bidrar til økt innovasjonskraft og er verdiskapende for oss, kundene våre og samfunnet. 

Vi bygger for et bedre samfunn og vi ønsker å være en rollemodell i norsk næringsliv, og inkludering og mangfold er en viktig forutsetning for dette. For at skal være best på det vi gjør, er det faktisk avgjørende at vi har en inkluderende kultur hvor mangfoldet blir verdsatt, tatt i bruk og trives.  

Har du spørsmål knytte til arbeidet med inkludering og mangfold?

Kontakt oss her!

Hvordan jobber vi med inkludering og mangfold i Skanska?

 

Vi klarer ikke å løse morgendagens utfordringer med gårsdagens perspektiverVi er opptatt av å tenke bredt på begrepet mangfold og vi ønsker å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet. Det trengs forskjellige perspektiver, bakgrunner, fagkombinasjoner, kompetanse og erfaringer for å kunne møte kundens behov. 

1. Et kontinuerlig arbeid for hele selskapet

I Skanska jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle og styrke vår inkluderende kultur, for å skape et enda større rom for mangfold. Vi opptatt av å skape et inkluderende miljø, der alle føler at de kan være hele seg selv, om de ønsker det. Alle ansatte i Skanska skal leve våre verdier og sammen være med å bidra til denne utviklingen. 

Våre ledere har en viktig rolle i å få frem det beste i våre ansatte, slik at vi på best mulig måte utnytter potensialet i vårt mangfold til det beste for Skanska sin suksess. Dette kommer igjen våre kunder til gode, og sammen med våre kunder kan vi gjøre samfunnet til en enda bedre plass. 

 

2. Forankret fra toppen og helt ut i produksjon

Toppledelsen i Skanska Norge er eiere av arbeidet og vi er opptatt av at arbeidet vårt skal ha en reell og målbar effekt, og ikke minst at vi jobber sammen med hele selskapet, fra toppen og helt ut i produksjon.

Arbeidet er derfor godt forankret i selskapet gjennom tett samarbeid med konsernledelsen, og en nedsatt arbeids- og referansegruppe, bestående av både funksjonærer og fagarbeidere. Gjennom dette samarbeidet har det blitt nedsatt en kortsiktig og en langsiktig handlings- og målplan som følges nøye opp gjennom året.  

 

3. En satsning på kompetanseheving 

Et av de viktigste målene vi har for 2023 er at alle våre ledere og funksjonærer skal gjennomføre et obligatorisk kurs i mangfoldsledelse som inkluderer et e-læringskurs og ledermøter med refleksjonsoppgaver. Mangfoldsledelse er leders evne til å bygge felles identitet og en sterk inkluderende kultur. Lederen må ta utgangspunkt i likhetene mellom de ansatte og anerkjenne ulikhetene som en styrke.  Allerede har pover 1000 tatt kurset hos oss!

Møt vår leder for inkludering og mangfold

 

I 2021 ansatte Skanska Norge bransjens første leder for inkludering og mangfold, Gry Walstad. Hun driver arbeidet med inkludering og mangfold, i tett samarbeid med selskapets toppledelse og med en dedikert arbeids- og referansegruppe beståense av både fagarbeidere og funksjonærer.

Har du spørsmål om arbeidet med inkludering og mangfold kan du kontakte Gry Walstad her:

Kontakt meg her!

Arbeid med likestilling og forbud mot diskriminering

I tråd med lov om likestilling og forbud mot diskriminering skal Skanska aktivt jobbe for å fremme likestilling, hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene.

Videre søker Skanska å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold i tråd med bestemmelsene om aktivitetsplikten i lov om likestilling og forbud mot diskriminering §26. 

Arbeidet skal blant annet omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv. 

Hva mener våre kollegaer skaper en inkluderende arbeidskultur i Skanska?