c

Seriøsitet

Vi i Skanska er pådrivere for like konkurransevilkår og seriøsitet i byggenæringen. Vi har tatt i bruk ulike virkemidler for å sikre at vi kun bruker seriøse leverandører.

Skatte- og avgiftsinformasjon

Skanska har en samarbeidsavtale med Skatteetaten mot arbeidslivskriminalitet i byggenæringen. Samarbeidsavtalen gir Skanska løpende og inngående informasjon om Skatte- og avgiftsforhold om våre leverandører som gir oss en fordel i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

For adgang til innhenting av denne informasjonen krever vi en fullmakt fra alle våre leverandører. Fullmakten er et absolutt krav overfor alle leverandører i hele verdikjeden som vi har inne på våre prosjekter.

Første gang en leverandør har oppdrag for oss vil det aktuelle prosjektet innhente fullmakten. Dette gjennomføres før leverandørene slipper inn på våre byggeplasser. Det gjelder både de vi har direkte kontrakt med og eventuelle kontraktsmedhjelpere. Fullmakten har en gyldighet på 4 år og er gyldig på tvers av alle selskaper og prosjekter i konsernet. 

Oppfølging av leverandører i prosjekt

Skanska benytter HMSREG som verktøy for oppfølging av seriøsitet i våre prosjekter. Vi benytter HMSREG til å

innregistrere og godkjenne virksomheter som tilfredsstiller Byggherres og Skanskas kontrakts- seriøsitetskrav.

Leverandøren laster selv opp og sender inn nødvendig dokumentasjon før oppstart på prosjektet. Denne registreringen og tilhørende informasjon kan gjenbrukes ved evt. neste prosjekt for oss.

Godkjenning av kontraktsmedhjelpere

I forbindelse med inngåelse av kontrakt med våre leverandører, sjekker vi at disse har kapasitet til å levere til rett tid, kvalitet og i tråd med våre krav. Risikoen for brudd på Skanska sine seriøsitetsbestemmelser øker erfaringsmessig når arbeidet blir delegert. Det er derfor et krav om at alle våre kontraktsparter skal søke skriftlig om bruk av kontraktsmedhjelpere før arbeidet evt. kan settes bort.

Innleie fra bemanningsforetak

Skanska, inkludert datterselskaper, har forpliktet oss til å følge BNL og Fellesforbundets anbefalinger for innleie av arbeidskraft for bygge- og anleggsnæringen. Dersom en av våre leverandører har behov for innleid arbeidskraft, skal det dokumenteres at virksomheten som leier inn har en landsdekkende tariffavtale (fagforening med innstillingsrett). Hvis slik avtale ikke foreligger er innleie kun tillatt som vikar for egen ansatt ved fravær. Se for øvrig krav til godkjenning av bruk av kontraktsmedhjelper over.

Påseplikt

Som oppdragsgivere har vi plikt til å påse at allmenngjøringsforskriftene med krav til lønns- og arbeidsvilkår for arbeid på bygge- og anleggsplasser følges av våre leverandører. Vi har også en plikt til å informere leverandører om lønns- og arbeidsvilkår som følger av disse forskriftene. I våre generelle kontraktsbestemmelser sikrer oss derfor rett til å kunne følge opp/gjennomføre kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos våre leverandører.

Denne siden ble sist oppdatert: 09.03.2022