Skanskas Klimadager

Skanskas klimadager 2023

Vi i Skanska har en langsiktig ambisjon om å være et foregangsselskap innen bærekraft og innovasjon. Målet vårt er å kutte klimagassutslippene våre med 70% innen 2030, og å være klimanøytrale innen 2045. Dette klarer vi ikke alene. Vi må samarbeide tett med våre leverandører, samarbeidspartnere og kunder for å utvikle nye løsninger som hjelper oss på vår reise inn i lavutslippssamfunnet.

Vi arrangerer årlig Skanska Norges klimadager og tema for 2023 er strategisk samarbeid og partnerskap for bærekraft.

I løpet av disse dagene setter vi søkelyset på hvordan vi kan jobbe mer klimasmart, kutte utslipp, og bidra til at både Skanska, våre partnere og kundene våre blir mer bærekraftige.

Skanskas klimaveikart

 

Skanska skal lede an i det grønne skiftet og virksomheten vår skal være klimanøytral innen 2045. Siden 2015 har vi faktisk globalt kuttet utslippene våre med 57 prosent . Vi er dermed på god vei til å klare de reduksjonene som er nødvendige for å nå målene vi har satt oss i 2030.

Det blir derimot mye mer krevende å nå målet om klimanøytralitet innen 2045. Selv om målet er ambisiøst, mener vi også at det er realistisk. Derfor lanserte vi Skanskas klimaveikart, som tydelig skal vise hvordan vi skal jobbe, og hva vi skal satse på for å realisere ambisjonen vår.

Våre fem fokusområder 

Skanska har identifisert de områdene vi mener kan ha størst innvirkning på å redusere klimagassfotavtrykket vårt. Ved å jobbe systematisk med å utvikle oss innenfor disse områdene, mener vi at klima- og miljømålene våre er innen rekkevidde. De fem fokusområdene er:

  • Energi
  • Materialressurser
  • Sirkulær økonomi
  • Maskiner og transport
  • Arealbruksendringer

 

De fire muliggjørerne

For å få størst mulig effekt ut av tiltakene vi iverksetter innenfor de fem fokusområdene, trenger vi kunnskap, samarbeidsvilje og gode hjelpemidler. Vi har derfor definert fire muliggjørere som vil hjelpe oss med å nå målene våre.  De fire muliggjørerne er:

  • Kompetanse og FoU (Forskning og utvikling)
  • Måling, styring og dokumentasjon
  • Strategiske partnerskap
  • Kommunikasjon 

 

Tar Powerhouse-suksessen over til boligmarkedet

Skanska har høye klima- og miljøambisjoner, og vi har tidligere utviklet og bygget noen av verdens mest klimaambisiøse næringsbygg sammen med de andre partnerne i Powerhouse-konstellasjonen; Entra, Snøhetta, Asplan Viak og ZERO. Nå tar vi Powerhouse inn i boligmarkedet.

Powerhouse-konseptet kombinerer ekstrem energieffektivitet og klimasmarte materialvalg med produksjon av ren, fornybar energi. Energieffektivisering pekes på som et av de mest effektive og billigste tiltakene for å redusere strømforbruket i Norge. 

Med Powerhouse Lade er ambisjonen å bygge verdens første Powerhouse-boliger. Det vil si at bygningene vil produsere mer energi enn de bruker selv, og har et svært lavt klimagassavtrykk. Vi skal lage energieffektive og klimavennlige boliger, som både skal være enkle og gode å bo i.

Klikk her for å lese mer om verdens første Powerhouse-boliger.

Norges første miljøsertifiserte veiprosjekt

E16 Bagn-Bjørgo var det første veiprosjektet i Norge som ble miljøsertifisert etter BREEAM Infrastruktur-ordningen, tidligere kjent under navnet CEEQUAL. Veistrekningen ble åpnet i oktober 2019, og omfattet 11,3 km vei, der 4,3 km var tunnel. Videre inkluderte prosjektet tre bruer, to kulverter og seks tekniske bygg.

Prosjektet hadde høye klima- og miljøambisjoner, og nådde Excellent-nivået til BREEAM Infrastruktur. Klimasmart håndtering av masser var en viktig årsak til at prosjektet reduserte utslippene med rundt 20%. Vi nyttiggjorde blant annet 160 000 m3 stein til å utbedre en lokalvei og heve den flomutsatte idrettsplassen i Bagn sentrum. Fokus på kortreiste masser sparte veinettet for tusenvis av trailerlass. Det betyr lavere CO2-utslipp, mindre slitasje på veiene og reduserte mengder med stein som må til deponi.

Klikk her for å se en film om dette fantastiske prosjektet og teamet som står bak.

Klimaambisiøs fornyelse under skallet

I januar 2021 startet Skanska arbeidet med å rehabilitere et av Norges mest kjente og ikoniske bygg. Høyblokka i Regjeringskvartalet ble hardt skadet av bomben som gikk av under terrorangrepet 22. juli. Nå er rehabiliteringen av bygget i full gang.

Prosjektet har høye klima- og miljøambisjoner. Bygget skal sertifiseres til BREEAM-NOR Excellent, mens prosjektet skal gjennomføres med en fossilfri byggeplass. Energieffektive løsninger og bruk av klimasmarte materialer er viktig tiltak for å få ned både energibruken og CO2-fotavtrykket til Høyblokka.

Deler av taket får en såkalt blå-grønn takløsning, noe svært få bygg i Norge har i dag. Det innebærer at noen områder av taket dekkes med et 30 cm tykt lag med jord hvor det skal sås en frøblanding som sankes på øyene i Oslofjorden. Dette vil samle opp vann og gjøre det mulig å regulere hvor mye vann som slippes ut, noe som igjen bidrar til at overvannsnettet ikke blir overbelastet.

Klikk her for en se film om en av Norges mest krevende rehabprosjekter og teamet som står bak.