c

Klimaarbeid i Skanska Norge

Jordas klima endrer seg, og endringene berører oss alle. I 2015 signerte nasjoner over hele verden COP21-avtalen i Paris. Nasjonene, inkludert Norge, har forpliktet seg til å redusere sine klimagassutslipp og begrense den globale oppvarmingen.

I 2019 lanserte vi vår klimaambisjon: «Vi skal redusere våre klimagassutslipp med 70% innen 2030, og vi skal være klimanøytrale innen 2045».

70% reduksjonen innen 2030 gjelder våre utslipp innenfor Scope 1 og 2, mens klimanøytralitet innen 2045 inkluderer også våre utslipp innenfor Scope 3.

Skanska Norge skal gå foran i arbeidet med å redusere fotavtrykket fra bygg og anleggsarbeid. Skanska skal være aktiv i markedet og bidra til endringene innen energi, materialer og tekniske løsninger.

Måling og rapportering

For å beregne klimafotavtrykk, benyttes den internasjonale standarden for måling av drivhusgasser, Greenhouse Gas Protocol Initiativ. Skanska Norge har målt og rapportert sine klimagassutslipp siden 2009.

GHG-protokollen deler klimagassutslippet til en virksomhet som Skanska Norge i tre områder (også kalt for Scope):

Scope 1: Direkte utslipp knyttet til drivstoff benyttet på våre bygge- og anleggsplasser, fabrikker og i egeneide kjøretøy.

Scope 2: Indirekte klimagassutslipp knyttet til produksjon av elektrisitet, fjernvarme og fjernkjøling brukt på våre bygge- og anleggsplasser og kontorarealer.

Scope 3: Indirekte klimagassutslipp fra aktiviteter som ikke er eid av Skanska Norge eller som Skanska Norge ikke har direkte kontroll over. Dette omfatter typisk klimagassutslipp knyttet til produksjon av materialer benyttet i våre prosjekter, og bedriftens forretningsreiser.

Skanska Norge benytter på lik linje med de andre Business Unit i Skanska et webbasert verktøy for å rapportere klimagassutslipp. Analyser fra dette systemet benyttes internt i Skanskas «Annual and sustainability report» og eksternt for rapportering til Carbon Disclosure Project, CDP.

Årlig utarbeider Skanska Group “Annual and Sustainability Report”. I denne rapporten kan du lese mer om Skanskas prestasjoner og vårt arbeid med klima- og miljø.

Klima- og miljømål i Skanska Norge:

Skanska Norge:

  • 70 % reduksjon av klimagassutslipp (Scope 1 og 2) innen 2030.
  • Klimanøytralitet (Scope 1, 2 og 3) innen 2045.
  • 90% kildesortering og mål om 25 kg/m2 i alle våre prosjekter.
  • Det skal aldri benyttes tropisk tømmer og trevirke som stammer fra utrydningstruet skog/ ikke bærekraftig tømmerhogst i Skanskas prosjekter.

Skanska Eiendomsutvikling: 

  • Samtlige SEUs boligprosjekter skal sertifiseres i henhold til BREEAM-NOR minimum «Very Good»

Klimatilpasning

Jordas klima endrer seg, og endringene berører oss alle. Ifølge FNs klimapanel har klimaendringene mange negative konsekvenser: Gjennomsnittstemperaturen øker, havet stiger og blir surere, isen smelter og det blir mer variert nedbør og mer ekstremvær.

Til tross for de negative konsekvensene, medfører klimaendringene både risiko og muligheter. Klimatilpasning innebærer å forstå konsekvensene av at klima endrer seg og iverksette tiltak som på den ene siden hindrer eller reduserer skade, og på den andre siden utnytter mulighetene som endringene kan innebære.

I tiden fremover vil kartlegging av klimarisiko, slik at vi kan klimatilpasse, ha en stor betydning i alle typer prosjekter vi jobber med – både våre egenutviklede prosjekter og prosjekter som vi gjennomfører på vegne av våre kunder.

Skanska Norge har igangsatt arbeid med å vurdere hvordan klimarisiko vil påvirke oss fremover. Dette arbeidet er et av våre fokusområder i årene fremover.

Deltakelse i ulike bærekraftsinitiativer

Skanska Norge deltar og jobber med ulike initiativer som har til formål å fremme bærekraft. Disse er:

GRI (Global Reporting Initiative)

Det finnes flere standarder i markedet på rapportering av bærekraft. Den mest kjente er GRI – Global Reporting Initiative.

Formålet med GRI-standarden er å skape et felles språk for virksomheten og virksomhetens interessenter.

Skanska Group rapporterer i henhold til denne standarden. Besøk sidene til Skanska Group dersom du ønsker å lese våre «Annual and Sustainability Report».

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål.

Skanska Norge støtter oppunder FNs bærekraftsmål, og globalt har vi valgt ut følgende syv bærekraftsmål som våre fokusområder:

·       Bærekraftsmål nr. 5: Likestilling mellom kjønnene

·       Bærekraftsmål nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

·       Bærekraftsmål nr. 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

·       Bærekraftsmål nr. 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

·       Bærekraftsmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

·       Bærekraftsmål nr. 13: Stoppe klimaendringene

·       Bærekraftsmål nr. 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Strakstiltak for entreprenører (anlegg og bygg) samt bolig- og eiendomsutviklere

I løpet av 2022 lanserte Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og Grønn Byggallianse strakstiltak for entreprenører med egne kriterier for bygg og anlegg. Tidligere har også Grønn byggallianse og Norsk eiendom utarbeidet egne strakstiltak for bolig- og eiendomsutviklere.

Formålet med strakstiltakene er å definere konkrete tiltak som skal bidra til at bransjen vår når de satte klima- og miljømål.

Skanska Norge har forpliktet seg til strakstiltakene (som entreprenør) både for bygg og anlegg. I tillegg har Skanska Eiendomsutvikling forpliktet seg til strakstiltak for boligutviklere som eiendomsutvikler. Implementeringen av strakstiltak følges kontinuerlig opp internt i Skanska.

Kvallitets-, miljø- og arbeidsmiljøsertifikat (ISO-sertifiseringene)

For å sikre en effektiv styring av vår virksomhet, benytter Skanska Norge et prosessorientert virksomhetssystem som oppfyller kravene i ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og ISO 45001 (arbeidsmiljø).

ISO-sertifiseringen stiller krav til planlegging, utførelse, oppfølging og kontinuerlig forbedring av våre prosesser, verktøy og metoder. I kombinasjon med riktig kompetanse hos våre medarbeidere er vi sikre på at dette resulterer i en forutsigbar og sikker virksomhetsstyring og prosjektgjennomføring.

UN Global Compact

Skanska AB er medlem av UN Global Compact og har med dette forpliktet seg til å følge UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv. Disse prinsippene gir føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø.

Medlemskap i UN Global Compact medfører også at bedriftene må levere årlige bærekraftsrapporter som blant annet beskriver hvordan virksomhetene jobber med bærekraftsmålene og de ti prinsippene til UN Global Compact.

Du finner Skanskas” Annual and Sustainability Report” ved å besøke sidene til Skanska Group.

CDP Climate Change

Carbon Disclosure Project (CDP) er en internasjonal organisasjon som støtter bedrifter og myndigheter i å måle og styre risiko knyttet til klimaendringer, vannressurser og avskoging. Kravene omfatter blant annet grundig rapportering, håndtering av miljørisiko og beste praksis knyttet til miljøledelse.

Skanska Norge har ført klimaregnskap allerede siden 2007. Skanskas globale utslipp rapporteres årlig via CDP. Skanska har de siste årene mottatt toppkarakter for sitt klima- og miljøarbeid fra CDP.

Science-Based Target Initiative

Science Based Target (SBT) er klimamål som er på linje med Parisavtalen, som skal hjelpe næringslivet med å kutte de utslippene som er nødvendig for å nå 1,5 graders målet. SBT er et samarbeid mellom CDP, WWF, FNs Global Compact og World Resources Institute.

I begynnelsen av 2022 mottok Skanska anerkjennelse for sine klimaambisjoner. Dette betyr at selskapets mål både er i tråd med Parisavtalen og med den nyeste klimavitenskapen.