c

SirkBygg

Slik situasjonen er i dag, er gjenbruk fortsatt mye dyrere enn å bygge med nye materialer. SirkBygg-prosjektet ønsker å gjøre noe med denne utfordringen.

Skanskas næringsprosjekt Pilar på Helsfyr.

Bygg og anlegg står for omtrent en fjerdedel av alt avfall i Norge, og bare en tredjedel av byggavfallet gjenvinnes. Ombruk av bygningsdeler og materialer har til nå vist seg å være en tung prosess og i tillegg svært kostbar. I henhold til rapporten fra 2021 utarbeidet av SINTEF skyldes dette blant annet manglende insentiver og tilrettelegging, manglende markedsplass for brukte bygningsdeler og et utydelig regelverk.

SirkBygg har som mål at det skal bli enklere og billigere å bygge for fremtidig demontering og ombruk. For å få til dette trenger vi nye prosesser, metoder, produkter og forretningsmodeller.

Ser nye muligheter for påbygg

Gjennom pilotprosjekter jobber SirkBygg med å utvikle løsninger som gjør nybygg til gode donorbygg. Det betyr at det skal være enkelt, trygt og lønnsomt å demontere og ombruke bygningsdelene i stedet for å rive. I tillegg skal klimagassutslipp, ressursbruk og avfall reduseres med 90% sammenlignet med riving og bruk av nye materialer i nybygg.

Forskingen konsentrer seg i første omgang om store byggesystemer i stål, betong og tre, og målet er å finne demontbare løsninger som innebærer minimal ressursbruk. Prosjektet skal også undersøke alternativer til sveising, plasstøping og liming. En viktig forutsetning for å lykkes med dette prosjektet er å sikre at konseptene og tekniske løsninger er både byggbare og demonter- og ombrukbare ut fra et kostnads-, HMS-, klima- og ressursperspektiv. I tillegg skal den endrede måten å bygge på å bidra til god arkitektur og brukeropplevelse.

Dette forskningsprosjektet berører store deler av verdikjeden, helt fra planlegging av en fremtidig egnet demonteringstomt, prosjektering, bygging, og til slutt remontering av bygningsobjekter. For å lykkes, deltar derfor aktører fra hele verdikjeden i dette prosjektet.

I forbindelse med dette prosjektet er det valgt ut et pilotprosjekt – Fredrik Selmers vei 5 på Helsfyr i Oslo. I dette prosjektet skal bygningsdeler designes for å kunne demonteres og det skal brukes så lite og så enkle materialer som mulig. Prosjektet har en ambisjon om å redusere ressursforbruk blant annet ved å bevare og ombruke eksisterende mursteinsbygning, lokal ombruk av glass, stål og betong fra eksisterende bygning i påbygget og tilbygget.

Dette FoU-prosjektet ble igangsatt i 2021 og har en varighet på 4 år.

Denne siden ble sist oppdatert: 04.11.2022