c

Etikk i Skanska

Vi i Skanska skal være et forbilde i næringen når det kommer til etikk og vi har en tydelig visjon: Null etiske brudd. Vi tolerer ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, diskriminering eller trakassering.

Etikk handler i bunn og grunn om å vite hva som er rett, og handle ut ifra dette. Men etikk er ikke et enkelt spørsmål; verden forandres og stadig nye etiske dilemma oppstår. Etikk er også noe som påvirker alle i selskapet vårt, såvel fagarbeideren som de øverste lederne. Skanskas Etiske Retningslinjer for medarbeidere og for leverandører, hjelper våre ansatte og våre samarbeidspartnere til å ta de rette valgene. 

Basert på våre verdier

Våre Etiske retningslinjer er basert på Skanskas verdier, som for oss er mer enn bare ord – de representerer det vi ønsker å etterleve, hver eneste dag. De setter forventninger til at vi driver virksomheten vår på en ansvarlig og bærekraftig måte, og de setter oss i stand til å være en pålitelig samarbeidspartner for kundene våre. Skanskas Etiske retningslinjer er nøkkelen til å sette verdiene ut i livet.

Våre Etiske retningslinjer definerer hvordan vi skal opptre overfor kollegaer, kunder, samfunnene vi har vår virksomhet i, og øvrige interessenter. De gir medarbeiderne i Skanska praktisk veiledning i hvordan vi skal handle i samsvar med verdiene våre – spesielt verdien Vær åpen og ærlig. De Etiske retningslinjene inneholder mange eksempler som gjør det lettere for medarbeiderne våre å anvende disse prinsippene i det daglige arbeidet.

Den nyeste utgaven av våre Etiske retningslinjer ble lansert 1. september 2016 og er supplert av våre Etiske retningslinjer for leverandører.
Les mer om våre Etiske Retningslinjer.

Åpenhetskultur

Våre Etiske retningslinjer gir oss retning, men vi vil likevel bli stilt overfor dilemmaer i etiske spørsmål. Vi fremmer en åpen kultur på arbeidsplassen, der etikk diskuteres åpent og regelmessig, og det er rom for verdirefleksjoner.
Med alt dette vil vi sørge for at medarbeiderne våre er komfortable med å ta opp etiske spørsmål og dilemmaer med sine overordnede og andre. Alle medarbeidere må føle at de har makt til å rapportere om tilfeller av manglende overholdelse av de Etiske retningslinjene våre.

Varsling av et problem

Hver forretningsenhet i Skanska har en etisk komité, eller et etisk råd, som undersøker alle varslede problemer. En måte du kan varsle på, er via Code of Conduct Hotline. Den er tilgjengelig for både ansatte og eksterne parter, også for kunder, leverandører og underleverandører.
Her kan du varsle inn et problem.