c

Personvernserklæring for leverandører

Her finner du retningslinjer for behandling av personopplysninger tilhørende våre leverandører til Skanska Norge AS og datterselskaper.

Bakgrunn

Skanska Norge AS med datterselskaper (heretter benevnt «Skanska») er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi innhenter og behandler i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av kontrakt med leverandør og eventuelle kontraktsmedhjelpere, herunder innleid personell. Skanska behandler personopplysningene i samsvar med annen gjeldende personvernlovgivning og våre andre retningslinjer for personvern.

Personopplysninger som behandles
Skanska benytter ulike elektroniske verktøy for mannskapslister, adgangskontroll og elektronisk føring av oversiktslister iht. krav i byggherreforskriften. Personopplysninger som samles inn elektronisk gjennom disse verktøyene brukes og behandles i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter.

Skanska registrerer og lagrer navn, telefonnummer, e-postadresse, HMS-kort, CV, inn- og utregistrering på prosjektet, samt arbeids- eller oppdragsgiver til de personer som arbeider på våre prosjekter. I tillegg registrerer og lagrer Skanska opplysninger om eventuelle avvik fra HMS- og Miljøplan og opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår når det gjennomføres revisjoner eller påsekontroll. Formålet med å innhente og lagre personopplysningene er å oppfylle krav stilt i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, byggherreforskriften og andre forskrifter, samt krav stilt i kontrakten. I tillegg lagres kontaktinformasjon til personer hos våre leverandører for dialog med og oppfølging av leverandørene.

For enkelte prosjekter kan Skanska samle inn opplysninger om leverandørens ytelse og prosjektledelse. Denne informasjonen samles i digitalt format og benyttes til kontraktsoppfølging og leverandørevaluering.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget for vår behandling av personopplysninger er arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, herunder byggherreforskriften § 15 (krav til oversiktslister), byggherreforskriften § 18, forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, internkontrollforskriften. Behandling av personopplysningene er også nødvendig for å oppfylle kontrakten, herunder krav stilt fra byggherren til Skanskas kontraktsmedhjelpere.

Behandlingen av personopplysningene er også nødvendig for å ivareta Skanskas legitime interesser av å drive og forbedre virksomheten vår, herunder berettigede interesser knyttet til kvalitetssikring og oppfølging av våre leverandører.

Databehandleravtale

Skanska benytter tredjepart til å behandle personopplysningene. Dette vil typisk være leverandør av IT systemer. Skanska har inngått databehandleravtaler med relevante tredjeparter som sikrer at personopplysningene blir behandlet i samsvar med regelverket.

Lagring og sletting

Personopplysningene som samles inn lagres i hele prosjektets gjennomføringsperiode. Opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår som er innhentet i forbindelse med revisjon av leverandør eller ved påsekontroll slettes når påsekontrollen er sluttført eller når eventuell oppfølging er avsluttet fra vår eller byggherres side.

Personopplysninger inntatt i kontraktsdokumentene lagres så lenge det er nødvendig at opplysningene er tilgjengelige i reklamasjonsfasen og frem til foreldelsesfristen har utløpt.

Leverandørinformasjon, herunder evaluering av leverandør og kontaktopplysninger lagres så lenge leverandøren er en relevant eller potensiell samarbeidspartner.

Innsyn i opplysninger

Byggherren eller offentlige myndigheter kan gis innsyn i personopplysningene på nærmere bestemte vilkår. Formålet med slikt innsyn er å ivareta krav stilt i arbeidsmiljøloven eller annen lovgivning med tilhørende forskrifter samt krav stilt i kontrakten.

Rettigheter du har som registrert

Du har rett til å be om innsyn, korrigering, begrensning og sletting av personopplysninger som vi sitter på og til å motta en kopi av personopplysningene i et strukturert, maskinlesbart format.

Henvendelser om behandling av personopplysninger og anmodning om innsyn skal rettes til kontaktpunktet angitt nedenfor.
Kontakt oss hvis du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernpraksis eller denne personvernerklæringen.
Hvis du føler noe er uavklart, har du også rett til å klage til personvernmyndighetene. Vedkommende personvernmyndighet er Datatilsynet i Norge.

Kontaktinformasjon

Skanska Norge AS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene dine. Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, eller hvis du ønsker informasjon om, og kontaktinformasjon til personvernombud eller den som har ansvaret for personopplysninger i andre bedrifter i Skanska-gruppen, kan du kontakte oss per e-post eller post.


Data Protection Manager: Contact
Skanska Norge AS
Postboks 1175, Sentrum
0107 Oslo

Denne siden ble sist oppdatert: 11.06.2019