c

Åpenhetsloven - arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Her kan du lese hvordan Skanska forholder seg til, og jobber med, etterfølgende av åpenhetsloven.

Loven pålegger virksomheter som Skanska en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som skal publiseres minst en gang i året. Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft 1. juli 2022, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest offentliggjøres 30. juni 2023.

Skanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier og våre etiske retningslinjer og seriøsitetsbestemmelser er vårt fundament i vårt arbeid for å ivareta menneskerettigheter og fremme gode arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningsforbindelser, og videre i vår leverandørkjede.

Skanskas samarbeid med og oppfølging av leverandører

Vi forventer at våre leverandører skal ha høy etisk standard, og vi tolerer ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, diskriminering eller trakassering. Vi forventer at våre leverandører respekterer menneskerettigheter på tilsvarende måter som Skanska, gjennom hele verdikjeden deres når de utfører arbeid for oss. Dette er blant annet fastsatt i våre etiske retningslinjer for leverandører, samt våre seriøsitetskrav.

Skanska jobber med å kartlegge vår leverandørkjede og våre samarbeidspartnere, og foretar vurderinger av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samsvar med OECDs prinsipper. Aktsomhetsvurderingene er en løpende prosess. Gjennom prosessen forsøker vi å identifisere, unngå/forebygge, redusere og redegjøre for negative effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold som skjer i vår leverandørkjede eller hos våre samarbeidspartnere.

Leverandørkjeden til Skanska er omfattende med mange ledd og underleverandører som igjen har sine forsyningskjeder. Skanska har derfor en risikobasert tilnærming til aktsomhetsvurderingen i samsvar med åpenhetslovens formål. FNs retningslinjer anerkjenner at selskapene ikke kan håndtere alle de potensielle effektene i verdikjeden samtidig og på egen hånd, og forventer derfor at alle selskap gjør prioriteringer i arbeidet med aktsomhetsvurderinger i henhold til omfang og utstrekning av potensielle og faktiske effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold.

De årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingene til Skanska vil bli publisert på denne siden.

Informasjon

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ved ønske om slik informasjon fra Skanska, Skanska Næringseiendom, UCO, Skanska Husfabrikken, Entreprenørservice, Marthinsen & Duvholt og Vassbakk & Stol, eller ved klager knyttet til åpenhetsloven, kan følgende e-post benyttes:

Contact