c

Skanskas klimaveikart

Vi skal lede an i det grønne skiftet og være klimanøytrale innen 2045. Klimaveikartet vårt viser hvordan vi skal jobbe og hva vi skal satse på for å gjøre ambisjonen til virkelighet.

Som prosjektutvikler og entreprenør satser vi tungt på klima og miljø, og har realisert noen av verdens mest klimaambisiøse bygg og anlegg. Gjennom flere år jobbet vi systematisk for å kutte klimagassutslippene. Dette arbeidet gir resultater og de siste fem årene har Skanska som konsern kuttet 34 prosent av utslippene fra egenutviklede prosjekter. Skanskas klimaambisjon sier at CO2-utslippene skal reduseres med 70 prosent innen 2030 og at vi skal være klimanøytrale innen 2045. En klar og tydelig ambisjon, men det gjenstår fortsatt mye arbeid før målene er nådd. Klimaveikartet staker ut kursen, og peker på områdene og virkemidlene det skal satses på for å komme dit.

- Det er ingen hemmelighet at næringen vår står for en stor del av klimagassutslippene og ressursbruken, både i Norge og på verdensbasis. Men det betyr også at vi spiller en helt avgjørende rolle når det kommer til å bidra til utslippskutt. Dette gir oss store muligheter til å utvikle og realisere klimaambisiøse prosjekter som virkelig utgjør en forskjell. Kravet om et grønt skifte er tydelig, og vi i Skanska skal lede an, sa konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød ved lanseringen av klimaveikartet i 2021.

Fokusområder og muliggjørere

Klimaveikartet peker på energieffektivitet, bruk av materialressurser, sirkulær økonomi, maskiner og transport, samt arealbruksendringer som de områdene hvor det er størst potensial for å kutte utslipp og redusere klima- og miljøbelastningen til Skanskas prosjekter.

- Vi har sett på hele virksomheten vår og identifisert de områdene vi mener kan ha størst innvirkning på å redusere klimagassfotavtrykket vårt. Utvikler vi virksomheten vår innenfor disse fem områdene, når vi målet om 70 prosent reduksjon for våre egenutviklede prosjekter innen 2030, mens målet om karbonnøytralitet i 2045 er innen rekkevidde. Det blir ikke enkelt, og vil kreve stor evne og vilje til å omstille oss, men vi mener det er realistiske målsettinger, forklarer Randi Lekanger. Hun er direktør for bærekraft og miljø i Skanska Norge, og har ledet arbeidsgruppen som har jobbet frem hvilke områder det skal satses på og de konkrete tiltakene som skal gjennomføres.

Veikartet trekker også frem fire muliggjørere. Dette er virkemidler som Skanska mener vil hjelpe dem med å nå målene, og utnytte klima- og miljøpotensialet som ligger i de ulike fokusområdene.

- For å få størst mulig effekt ut av tiltakene vi iverksetter innenfor de fem områdene, trenger vi kunnskap, samarbeidsvilje og gode hjelpemidler. Vi må bli bedre til å dele kompetanse og erfaringer, både internt i Skanska og med eksterne samarbeidspartnere. Derfor kommer vi til å styrke vår satsning på innovasjon og FoU, samt inngå flere strategiske partnerskap i tiden fremover. Vi rigger oss nå for den neste etappen på vår reise mot lavutslippssamfunnet, fortsetter Lekanger.

Skanskas klimamål er de første i bransjen til å anerkjennes som vitenskapelig basert

Nylig mottok vi anerkjennelse fra flere hold for våre oppjusterte klimamål. Dette inkluderer toppkarakter for arbeidet knyttet til klimarapportering og klimarisiko, i tillegg til at våre klimaambisjoner nå anerkjennes som vitenskapelig basert - som første i bransjen.

- At klimamålene våre blir anerkjent som vitenskapelig basert er en viktig bekreftelse på at vi både tenker og handler rett. Vi har tatt store utslippskutt de siste årene, men likevel har vi fortsatt en lang vei å gå for å nå ambisjonen vår om å være klimanøytrale innen 2045. Vi jobber stadig med å finne nye, grønnere løsninger på prosjektene våre, og vil gjennom strategiske samarbeid og en styrket satsing på innovasjon og FoU, fortsette arbeidet med å finne de rette løsningene, sier Randi Lekanger, direktør for bærekraft og miljø i Skanska Norge.

Les mer om bærekraft i Skanska på sidene våre for bærkraft og miljø

Denne siden ble sist oppdatert: 24.02.2022