c

Storåselva kraftverk

Storåselva kraftverk var det første Skanskas CEEQUAL-prosjekt, i tillegg til at dette prosjektet var også det første CEEQUAL-prosjektet i Norge. Dette prosjektet ble ferdigstilt allerede i 2018, og forrige versjon av manualen ble lagt til grunn i forbindelse med denne sertifiseringen.

Storåselva kraftverk er et vannkraftprosjekt utenfor Snåsa i Trøndelag, med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) som utbygger. Kraftverket leverer en årlig energiproduksjon på cirka 75 GWh ren og fornybar energi som omtrent tilsvarer årsforbruket av elektrisitet i fire tusen husstander. Det er byggefasen av Storåselva Kraftverk og 66 KV tilknytning som er sertifisert innenfor CEEQUAL.

Blant de viktigste tiltakene og erfaringene fra dette prosjektet kan følgende nevnes:

  • Prosjektet innførte en sikker miljøanalyse som ligner noe på den velkjente sikker-jobbanalyse-sjekklisten. Prosjektet utarbeidet detaljerte beskrivelser av alle miljømål slik at de som faktisk utførte arbeidene fikk et forhold til de satte mål for prosjektet. Dette måtte de vurdere når de gjennomførte de ulike arbeidsoperasjoner for å se om operasjonen hadde en påvirkning på prosjektets miljømål. Dette bidro til en tidlig og god forankring av miljømål gjennom hele prosjektorganisasjonen.
  • Det ble gjennomført en risiko- og substitusjonsvurdering av alle produkter, altså også faste produkter (i tillegg til kjemikalier)
  • Klimagassutslippene ble redusert fra materialer, blant annet ved økt bruk av lavkarbonbetong i etablering av demningen; det ble etablert en trafo tidlig i prosjekt for å unngå bruk av dieselaggregat, samt riggplassen ble flyttet og optimalisert for å redusere drivstofforbruk.
  • Overskuddsmassene ble brukt til å oppgradere kommunale veiene.
  • Reduksjon av avfallsmengder gjennom blant annet ombruk og retur av emballasje til leverandør.
  • Det ble også etablert hekkekasser for fossekall.

Skanskas og Norges første CEEQUAL-prosjekt endte opp med et sertifiseringsnivå «Very Good», og denne sertifiseringen har gitt mye læring både for oss og bransjen når det gjelder CEEQUAL-sertifisering.

Denne siden ble sist oppdatert: 04.11.2022