c

Ormen Lange MCC (Main Civil Contract)

  • Oversiktsbilde

Bygg og anleggsarbeider på Ormen Lange feltet.

Masseflytting, løsmasse ca 1 mill m3, fjell ca 1,1 mill m3. Sjøvannstunneller ca 2,4 km. Landfall for rørledninger, fjellhaller for kondensat 350 000 m3, konstruksjonskai, veier og plasser, lagringsområder, renseanlegg for avløp, nødvendige hjelpeanlegg og installasjoner for anleggsperioden. Bygging av boligrigg, kantine og kontorer. 

Ormen Lange var det største gassfeltet under utbygging på norsk kontinentalsokkel. Feltet ligger 100 km utenfor Mørekysten på en havdybde fra 800 til 1100 meter. Planlagt gasseksport til England utgjør omlag 20 prosent av Norges gasseksport og 20% av Storbritannias gassbehov.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading