c

E18 Ekeberg- og Svartdalstunnelen, tunnelrehabilitering

  • Oversikt

Arbeidene omfattet rehabilitering av Ekeberg- og Svartdalstunnelen på E6/E18 i Oslo, i den østlige delen av Operatunnelen. Ekeberg- og Svartdalstunnelen er to sammenkoblede to-løps tunneler med to, til dels tre, kjørefelt i hvert løp, samt utvidelser ved ramper. Ekebergtunnelen ble åpnet i 1995, og har en lengde på 1580 meter og strekker seg fra Sørenga til Lodalen. Svartdalstunnelen ble åpnet i 2000, hvorav østgående- og vestgående løp har lengde på henholdsvis ca. 1460 og 1700 meter, målt fra Ekebergtunnelen til Ryen. Tunnelene ble en del av Operatunnelen 20. september 2010. Dette er et høytrafikkert vegnett, hvorav Ekebergtunnelen har en ÅDT (2015) på 76 200 og Svartdalstunnelen har en ÅDT på 28 300.

Arbeidet var knyttet til utskiftning og oppgradering av teknisk utstyr inne i tunnelen, rehabilitering av kjørebane, utbedring av rømningsveger, bygging/utbedring av  tekniske bygg. I tillegg ble eksisterende sedimenteringsbasseng utvidet.

Arbeidet med rehabiliteringen ble i all hovedsak utført som nattarbeid. Tunnelen ble åpnet for trafikk hver morgen. I perioden med utskifting av vegoverbygning sommeren 2017 og 2018 ble det løpet med utskifting av vegoverbygning stengt døgnkontinuerlig. Det var alltid ett løp åpent for trafikk til enhver tid.

 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading