c

E69 Skarvbergtunnelen

Tilleggsinformasjon

Prosjektet består av ny tunnel med tilhørende vei på hver side av denne. Tunnelens lengde er på 3470 m og skal bygges etter tunnelklasse B, med tunnelprofil T10,5 GS. Tunnelen skal bygges med 2 kjørefelt og gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelvei skilles fra kjørevei med veirekkverk. På hver side av tunnelen skal det bygges portaler av betong.

På hver side av tunnelen skal det bygges ny vei som tilpasses eksisterende E69. På sørsiden av tunnelen skal det bygges ca.500 meter med ny vei og på nordsiden ca. 2820 meter vei. Ca. 1200 meter av denne bygges i uberørt terreng i Skarvbergdalen, innerst i Skarvbergvika. I tillegg til vei skal det også bygges en fangvoll mot snø- og sørpeskred ovenfor ny vei i Skarvbergdalen og en fangvoll for snøskred ovenfor eksisterende vei innerst i Skarvbergvika.

Vei i dagen bygges etter dimensjoneringsklasse H2, med veibredde 8,5 m og fartsgrense 80 km/t. Ny vei i uberørt terreng utgjør ca. 1200 m, mens resterende del utgjør ombygging og utbedring av eksisterende vei.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading