c

Tastarustå B5, felt A

  • Utvendig felt A
  • Utvendig felt C
  • Fellesområder ute
  • Interiør
  • Rekkehus - fasader

Øvre Tastarustå, beliggende på Tasta i Stavanger er et boligprosjekt i regi av Skanska Bolig AS. Det er kort vei til skoler, barnehage og servicetilbud.
Første byggetrinn (felt A) består av 48 leiligheter og 17 rekkehus med parkering under bakkenivå. Blokkleilighetene er fra 52 til 114 kvm. Rekkehusene har 120 eller 140 kvm og går over 2 plan. Det er høy standard på alle boligene og kjøperne hadde mulighet for å påvirke innredningen. Feltet ligger i en sørvendt skråning og arkitektens plassering av byggene gjør at alle boenhetene har gode solforhold. Feltet er mest mulig bilfritt og all parkering skjer under i p-kjeller under bakkeplan.

Byggetrinn 2 (felt C) består av 56 leiligheter og 7 rekkehus, også her med parkering under bakkenivå. Boligene er oppført med samme kvaliteter som på første byggetrinn Uteområdet er viet stor oppmerksomhet og er bygget etter prinsippet om universell tilgjengelighet. I hvert av delfeltene er bygningene organisert rundt et tun, og det er lagt vekt på et variert og innbydende uteområde.
Av velferdsteknologi er det blant annet levert komfyrvakt samt waterguard i hver bolig.

Miljø og teknikk
Byggene er oppført ett Tek 10. Oppvarming skjer med vannbåren varme basert på fjernvarme. Det er radiatorer i stue og gang og gulvvarme på bad. Beregnet energibruk per kvm per år er 97,4 og 103,4kWh for rekkehusene og 88,9 og 91kWh for blokkene. Boenhetene er i energiklasse B og C. Så vel rekkehus som leilighetene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Blokkene har felles aggregat, mens det er aggregat i hvert rekkehus. Blokkene og p-kjeller er fullsprinklet. Rekkehusene har brannseksjonering, er oppført som lavenergibygg, og de fleste leiligheter med energiklasse lysegrønn B og lavenergiklasse 1. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning sørger for lavt energiforbruk i tillegg til oppvarming via fjernvarme. Nedgravde søppelcontainer med 3 fraksjoner.

Byggeplassen er driftet i henhold til Skanskas kriterier til grønn byggeplass med fokus på blant annet substitutt av farlige eller miljøskadelige stoffer, samt sortering av avfall.

BIM
BIM ble benyttet i tverrfaglig prosjektering, planlegging og produksjon; til kollisjonskontroller, visualisering, mengdeuttak, framdriftsplanlegging, samt til KS i prosjektering og produksjon.

I oppfølgingen av KS og HMS på byggeplassen ble BIM 360 Field benyttet. BIM 360 Field ble også benyttet som dokumentasjonsverktøy i forbindelse med sluttbefaringer og overlevering til byggherren.

Lean
Last Planner System ble benyttet i prosjektet med hovedfremdriftsplan, faseplaner, utkikksplaner og 3-ukersplaner. Bakoverplanlegging ble benytte for å sikre involvering og forankring hos alle aktørene utarbeidelse av planene. I de ukentlige fremdriftsmøtene ble på fokusert sterkt på de syv forutsetningen for sunne aktiviteter ved gjennomgang av utkikksplanen og 3-ukersplanene.

Lean
Last Planner System ble benyttet i prosjektet med hovedfremdriftsplan, faseplaner, utkikksplaner og 3-ukersplaner. Bakoverplanlegging ble benytte for å sikre involvering og forankring hos alle aktørene utarbeidelse av planene. I de ukentlige fremdriftsmøtene ble på fokusert sterkt på de syv forutsetningen for sunne aktiviteter ved gjennomgang av utkikksplanen og 3-ukersplanene.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading