c

Resultat for Skanska i Norge 1. halvår

Pressemelding 21.07.2011 08.15 CET

Resultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge for første halvår endte på
- 56 millioner kroner, mot 242 millioner kroner for tilsvarende periode i 2010. Den samlede omsetningen i selskapene per 2. kvartal endte på nærmere 5 milliarder kroner, som er noe høyere enn fjoråret.

Resultatet fordeler seg med –73 mill. for entreprenøren Skanska Norge og 17 mill. for Skanska Bolig. 

  Omsetning  Driftsresultat  Resultat før skatt 
Pr. 2. kvartal *) 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Skanska Norge 4768 4317  -118  168  -73  211 
Skanska Bolig 467  489  17  31  17  31 
Eliminering  -223  -73         
Totalt 5012 4733 -101  199  -56  242 

 *) Segmentmetode

Entreprenøren Skanska Norge

Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskaper nådde en omsetning på 4,8 milliarder, og et resultat før skatt på -73 millioner kroner per 2. kvartal 2011.

Resultatet er preget av avviklingskostnader, resultatavvik for enkeltprosjekter, og generelt pressede marginer. Tilsvarende resultat i første halvår 2010 var 211 mill. kroner.

Resultatet i første halvår 2010 var betydelig påvirket av engangseffekten på pensjon, som følge av omlegging av AFP-ordningen.    

- Avviklingen av Skanskas lokale byggvirksomhet i Hedmark og Oppland påvirker kvartalsresultatet negativt, gjennom avviklingskostnader og svak inntjening i ferdigstilte enkeltprosjekter. For øvrig er det fortsatt enkelte tapsprosjekter i byggenhetene, tatt i en krevende markedssituasjon med høy risikoprofil, som gir utslag på det lite tilfredsstillende resultatet. Anleggsvirksomheten går derimot som planlagt, med økende resultatgrad og ordrereserve, sier Petter Eiken, administrerende direktør i Skanska Norge.

Antall fraværsskader pr. million arbeidstimer (H1-verdi) endte på 2,3 for 2. kvartal 2011, en reduksjon fra 3,6 for samme periode i 2010. Det er positivt at antall fraværsskader har gått ned, og flere viktige tiltak for å sikre produksjonen har blitt innført i siste halvår.

Dette overskygges imidlertid av en tragisk dødsulykke i Skanskas datterselskap E.D. Knutsen Maskin AS. En ansatt døde i forbindelse med en løfteoperasjon av kranelementer. Ulykken er under granskning.

Selskapet har inngått kontrakter for vel 3 milliarder kroner i andre kvartal, og har gjennom det økt sin ordrereserve hittil i år. Ved utgangen av kvartalet var den totale ordrereserven til selskapet på nærmere 9,5 milliarder kroner.

- Vi er fornøyd med at omsetning og ordrereserve viser en positiv utvikling, men er ikke fornøyd med utviklingen i inntjening, spesielt i vår byggvirksomhet. Jeg har tro på at de strategiske grepene og de operative forbedringene vi har gjennomført vil bedre resultatene på sikt, forteller Petter Eiken.

Boligutvikleren – Skanska Bolig

Resultatet til Skanska Bolig for første halvår er preget av meget godt salg på Østlandet, samt god salgstart på Indre Vågen i Sandnes.

Skanska Bolig har i første halvår besluttet å øke tryggheten hos boligkjøpere, ved å utvide reklamasjonsfristen fra 5 til 10 år på alle nye salgstarter fra 1.juli 2011.

- Prognosene fremover ser fortsatt lovende ut med lav arbeidsledighet og kun en svak økning av renten. Befolkningsveksten rundt byene fører også til et godt marked fremover. Sammen med et underskudd på nye boliger de siste årene, tyder dette på gode utsikter, sier Magnus Aune Hvam, administrerende direktør i Skanska Bolig.

Skanska i Norge

Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS. 

Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanskakonsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder Grønne prosjekt. Konsernet har i dag 52.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika. 

Kontakt: Stein Ivar Hellestad, Konsernsjef