c

Hillnor

  • Illustrasjon

Et varelager/byggvarehus oppført for Hillnor AS som byggherre og Optimera Montèr som leietaker.
Bygget består av butikk, innvendig trelastlager og saghus i tillegg til utelager.

Første del av arbeidet bestod av å rive eksisterende bygningsmasse på tomten. Som følge av tidligere næringsvirksomhet på tomten ble det også gjort funn av forurensede masser i grunn som ble håndtert i prosjektet. Av hensyn til ny reguleringsplan var det videre nødvendig ¨utføre en del av sprengningsarbeider på tomten for å komme ned til generelt nivå.

Bygget er direkte fundamentert med bæresystem som primært består av stål. Det ble benyttet hulldekker der det er etasjeskillere, og ellers stålkonstruksjoner for tak. Taket er ellers i helhet beplantet med sedum. Fasadene er også bestående av stålplateelementer.

Bygget ble levert 2 uker før kontraktsfestet overleveringsdato.

Miljø og teknikk
Det benyttes fjernvarme for vannbåren varme. Oppvarming av skjer via strålevarme som er montert under tak i butikk. I sosiale rom skjer oppvarming via veggmontert utstyr. Byggeplassen er driftet i henhold til Skanskas kriterier til grønn byggeplass med fokus på blant annet substitutt av farlige eller miljøskadelige stoffer, samt sortering av avfall. 92% av avfallet fra byggeplassen ble kildesortert. Bygget er oppført i energiklasse B.

Entrepriseform
Entreprisen ble gjennomført i totalentreprise basert på NS8407.

BIM
BIM ble benyttet i tverrfaglig prosjektering, planlegging og produksjon; til kollisjonskontroller, visualisering, mengdeuttak, framdriftsplanlegging, samt til KS i prosjektering og produksjon. For prosjektering ble VDC benyttet.

I oppfølgingen av KS og HMS på byggeplassen ble BIM 360 Field benyttet. BIM 360 Field ble også benyttet som dokumentasjonsverktøy i forbindelse med sluttbefaringer og overlevering til byggherren.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading