c

Indre Vågen Atrium

  • Fasder og uteområder
  • Fasader
  • Interiør
  • Interiør

3 stk boligblokker med totalt 152 leiligheter. Det tre blokkene har henholdsvis 63,53 og 36 leiligheter og et samlet bruttoareal på 13.166kvm. Fellesareal utgjør 2 530kvm og parkeringskjelleren 6 360kvm med ca 175 biloppstillingsplasser. Leilighetene varierer i størrelse fra 49 til 151kvm. To av blokkene har inntrukne toppetasjer. Standarden er høy og løsningene er robuste. Alle leiligheter har egen balkong eller terrasse, og de fleste med god utsikt over Sandnes havn og Gandsfjorden. Leilighetene er tilgjengelig boliger, hvilket vil si atkomst med heis og terskelfri leiligheter. Blokkene ligger rundt et skjermet trekantet atrium, med lekeplasser, beplantning, gangstier, benker og belysning.

Skanska hadde det fulle og hele ansvaret for prosjektering og oppføring av bygget. I dette lå også ansvaret for tekniske entrepriser. Bygget ble levert til før tid, med tilfredsstillende økonomisk resultat.

Miljø og teknikk
Tomten inneholdt forurensede masser som måtte sendes til deponi. For å unngå å forurense Gandsfjorden under grunnarbeidene ble det satt opp sedimentbasseng. Deler av prosjektet står på til sammen 25 500meter med friksjonspeler. Det er 223+50m isolasjon i yttervegger og i snitt 300mm i takene. Vinduene har en U-verdi på 0,9. Beste trykktesting viser en luftveksling på 0,4 per time. Byggene er oppført etter Tek 07 og oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme på bad og radiator i resten av leilighetene. Beregnet energi behov er ca. 94-96kWh per kvm. Pr år. Endeleilighetene er energiklasse C, øvrige leiligheter i klasse B. Alle leilighetene har balanser ventilasjon med varmegjenvinning. Alle blokkene er fullsprinklet. Byggeplassen er driftet i henhold til Skanskas kriterier til grønn byggeplass med fokus på blant annet substitutt av farlige eller miljøskadelige stoffer, samt sortering av avfall. 92% av avfallet fra byggeplassen ble kildesortert.

Entrepriseform
Entreprisen ble gjennomført i totalentreprise basert på NS8407.

BIM
BIM ble benyttet i tverrfaglig prosjektering, planlegging og produksjon; til kollisjonskontroller, visualisering, mengdeuttak, framdriftsplanlegging, samt til KS i prosjektering og produksjon. Solibri ble brukt som samhandlingsverktøy i prosjekteringen og til avklaringer ute på byggeplassen.

I oppfølgingen av KS og HMS på byggeplassen ble BIM 360 Field benyttet. BIM 360 Field ble også benyttet som dokumentasjonsverktøy i forbindelse med sluttbefaringer og overlevering til byggherren.

Lean
Last Planner System ble benyttet i prosjektet (pilotprosjekt) med faseplaner, utkikksplaner og 3-ukersplaner. Bakoverplanlegging ble benytte for å sikre involvering og forankring hos alle aktørene utarbeidelse av planene. I de ukentlige fremdriftsmøtene ble på fokusert sterkt på de syv forutsetningen for sunne aktiviteter ved gjennomgang av utkikksplanen og 3-ukersplanene.

 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading