c

Innseilingå

  • Fasader og utvendig
  • Fasader
  • Balkong
  • Trapperom med stedstøpt trapp
  • Deler av uteområde

Innseilingå er et boligprosjekt i regi av Kalhammaren Boligutvikling AS. Sentralt beliggende ved innseilingen til Stavanger, langs østre sjøside på et markant høydedrag Bebyggelsen består av 115 leiligheter fordelt på fem bygg. Flott utsikt utover fjorden og inne mot Stavanger sentrum. Første byggetrinn består av 40 leiligheter med felles trimrom i underetasjen. Byggetrinn 2 består av 36 leiligheter med næringsarealer i underetasjen. Trinn 3 inneholder 39 leiligheter samt felles forsamlingslokale og hybler. Det er benyttet robuste og holdbare materialer og det er opparbeidet en flott felles utearena for beboerne.

Byggherre har selv, med byggeledelse fra Novaform, styrt infrastruktur og grunnarbeider, og har også opparbeidet uteområdene.

Blokkene har ni etasjer medregnet parkeringskjeller. Rett sør for prosjektet var det planlagt et å føre opp et næringsbygg. Dette er omprosjektert til bolig. For å ivareta åpenheten mot fjorden er byggene plassert på tvers av terrengkotene. Fire av byggene ligger nede vannkanten og et er plassert litt lenger opp i skråningen. Stor terrengforskjell på tomten var kompliserende for blant annet adkomst, men gav mulighet for å skjule parkering i to plan. Blokkene er utformet som en tydelig definert kube, hvor alle balkonger ligger innenfor hovedformen. Byggene trapper seg ned mot sør, noe som gir de øverste leilighetene store og gode takterrasser.

Størrelsen varierer fra 37-197kvm. Standarden beskrives som høy, med blant annet himlingshøyde på 2,50meter, vannbåren gulvvarme og høy kvalitet på materialer og løsninger. Det var mulighet for å gjøre individuelle tilvalg. Alle leilighetene har gode solforhold, egne terrasser eller balkonger og fiberbasert bredbånd. Det går en promenade fra Innseilingå og inn til Vågen i Stavanger sentrum

Hver leilighet har biloppstillingsplass og sportsbod i parkeringsanlegget som ligger under blokkene. Alle leilighetene er utformet etter reglene for tilgjengelig bolig. Mellom blokkene er det grøntarealer, sittegrupper og lekeplass.

Miljø og teknikk
Byggene er oppført etter Tek10 som lavenergibygg, energiklasse B. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning sørger for lavt forbruk av energi i tillegg til oppvarming via fjernvarme Yttervegger er isolert med 27cm og har vinduer med U-verdi på 0,9. Trykktesting viser luftutveksling på 0,5per time. Alle leilighetene har vannbåren gulvvarme i gang, stue og kjøkken. Bad er levert med varmekabler for separat kontroll. Alle blokkene er fullsprinklet. Det er solavskjerming med utvendige persienner der det er behov fro det. Utenfor blokkene er det nedkast for søppel i tre fraksjoner.

Byggeplassen er driftet i henhold til Skanskas kriterier til grønn byggeplass med fokus på blant annet substitutt av farlige eller miljøskadelige stoffer, samt sortering av avfall. 91,5% av avfallet fra byggeplassen ble kildesortert.


Entrepriseform
Entreprisen ble gjennomført i totalentreprise basert på NS8407.

 

BIM
BIM ble benyttet i tverrfaglig prosjektering, planlegging og produksjon; til kollisjonskontroller, visualisering, mengdeuttak, framdriftsplanlegging, samt til KS i prosjektering og produksjon. Alle byggetrinn var ferdig planlagt før byggingen startet. Solibri ble brukt som samhandlingsverktøy i prosjekteringen og til avklaringer ute på byggeplassen.

I oppfølgingen av KS og HMS på byggeplassen ble BIM 360 Field benyttet. BIM 360 Field ble også benyttet som dokumentasjonsverktøy i forbindelse med sluttbefaringer og overlevering til byggherren.

Lean
Last Planner System ble benyttet i prosjektet med hovedfremdriftsplan, faseplaner, utkikksplaner og 3-ukersplaner. Bakoverplanlegging ble benytte for å sikre involvering og forankring hos alle aktørene utarbeidelse av planene.

 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading