c

Lervig sykehjem

  • Skisse
  • Skisse

Kort beskrivelse av prosjektet
Lervig sykehjem er et nytt, urbant sykehjem på Storhaug sentralt i Stavanger. I tillegg til sykehjemsfunksjoner rommer anlegget ulike publikumsfunksjoner for å skape aktivitet og derved senke terskelen for kontakt mellom sykehjemmet og bydelen. Det deler uteareal med et kontor og leilighetsbygg mot vest, med både butikker og gate meg torgpreg. Sykehjemmet er utformet som et funksjonelt og fleksibelt bygg for å kunne imøtekomme nye utfordringer knyttet til bl.a samhandlingsreformen.

Sykehjemmet er et av Stavangers største og har 123 beboerplasser, eget produksjonskjøkken, dagsenter med 30 plasser og legesenter for fire leger. Bygget inneholder også kafe, areal for fysioterapi, sykepleieklinikk, velværebad, frisør og fotpleie samt areal for administrasjon og helsepersonell. Fellesarealene er åpne og transparente, og kafèen skal også fungere som samlingssted med plass for opptredener etc. Sykehjemmet er et kompakt bygg med seks etasjer over terreng og egen parkeringsetasje for biler og sykler under bakkenivå samt ny nettstasjon (trafo).

Prosjektet omfattet også opparbeidelse av utomhusområder med sansehage på gateplan, takterrasse på øverste etasjeplan og deler av felles torg mellom sykehjemmet og utbyggingsprosjektet for boliger, kontor og forretninger på nabotomta.

Utforming av romstørrelser og løsninger er i tråd med Husbankens krav og universell utforming. Boenhetene er planlagt slik at de kan fungere som avgrensede områder med egne postkjøkken, oppholdsrom og uteplass/balkong. Det er god kommunikasjon horisontalt og vertikalt i bygget for lett tilgjengelighet og for å sikre effektiv drift for personalet. Sykehjemmet er generelt planlagt slik at bygningsdriften blir rasjonell og at bygget blir lett å holde rent og vedlikeholde.

Bygget er oppført på en fjelltomt med mye “dårlig fjell”, noe som medførte fremdriftsutfordringer mht til sprengning/boltesikring. Utvendig fasade er stort sett slipte prefab betongelementer, utenom toppetasjen som er en påforet prefabrikkert betongvegg med platekledning. Det er hulldekker i etasjeskillene. Innvendige vegger består av noen bærevegger i betong, ellers stål/gips «lettvegger» som er sparklet/malt samt en del glassvegger i fellesareal.

Entrepriseform
Prosjektet er gjennomført av Skanska i totalentreprise med tidlig entreprenørmedvirkning, med basis i NS 8407, og omfattet videreføring av skisseprosjekt til forprosjekt, detaljprosjektering, bygging og ferdigstilling.

Miljø og teknikk
Lervig sykehjem er et miljøvennlig sykehjem. Bygget skal bruke så lite energi som mulig til lys, oppvarming og ventilasjon, er oppført i Energiklasse A og er sertifisert ihht BREEAM NOR «Very good». Livssykluskostnader, miljøkonsekvenser inkl. lavt utslipp av flyktige organiske forbindelser er lagt til grunn for valg av materialer og løsninger.

Som et ledd i BREEAM sertifiseringen ble det på byggeplassen ført regnskap på vannforbruk, strømforbruk, samt CO2 forbruk, med tilhørende tiltak for minimering av forbruket.
Alt trevirke i byggeprosessen er ansvarlig innkjøpt. Det er stimulert til godt naboskap og informasjonsspredning, samt gode og ryddige forhold på byggeplass.

Bygget har sensorstyrt solavskjerming, vannbasert oppvarming fra fjernvarme og desentraliserte ventilasjonsaggregat med VAV-styring. Tekniske installasjoner er delt opp i ht romfunksjon, slik at hvert rom styres for seg. All belysning er basert på bevegelse. Det er installert komplett reservestrømsaggregat med UPS-dekning ved nød.

Velferdsteknologi
Stavanger kommune har anskaffet et moderne, nytenkende og fremtidsrettet signalanlegg for sykehjemmet med elementer av både tjeneste- og produktinnovasjon. Anskaffelsen er gjennomført i ht Nasjonalt program for leverandørutvikling, og prosjektet er et "Fyrtårnprosjekt" med pasientvarsling fra Hospital IT. Byggherren hadde ikke valgt løsning på dette da Skanska inngikk kontrakten, og har valgt løsning i ettertid som de nå installerer etter overtakelsen. Skanska har forberedt for sykesignalanlegget med trekkerør etc. Lås-systemene er lagt opp slik at ulike soner kan programmeres.

BIM
Helhetlig og omfattende bruk av BIM 3D i tverrfaglig prosjektering, planlegging og produksjon; til kollisjonskontroller, visualisering, mengdeuttak, framdriftsplanlegging, beslutningsunderlag til byggherre og brukere, KS i prosjektering og produksjon. Solibri ble brukt som samhandlingsverktøy. Prosjektet benyttet BIM 360 Field som KS-system, og den innebygde BIM-modulen i programmet er benyttet som verktøy for å gjøre det prosjekterte underlaget og modellen tilgjengelig ute på byggeplassen via iPads.

Lean
Planhierarkiet i prosjektet ble bygget opp i ht. The Last Planner System og inneholdt hovedfremdriftsplan, faseplaner, utkikksplaner (12 uker) og 3-ukersplaner. Prosjektet benyttet utsjekk av de syv forutsetningene; foregående aktivitet, mannskap, materialer, plass, informasjon, ytre faktorer og utstyr, for å sikre sunne aktiviteter til produksjon. Prosjektet gjennomførte bakoverplanleggingsmøter for å sikre involvering av aktørene i prosjektet og robusthet i fremdriftsplanen. Bygget ble inndelt i soner som ble utgangspunktet for fremdriftsplanen. Fokuset var å sikre flyt gjennom sonene for produksjonslinjene i prosjektet. Ved å bruke sonene som kontrollområder fikk prosjektet god kontroll på fremdrift ved å følge opp når en produksjonslinje gikk inn og ut av en sone. Prosjektet hadde stort fokus på visualisering av informasjon. BIM-modell og fremdriftsplaner ble gjort tilgjengelig for fagarbeiderne på prosjektet via iPads.

Arkitekt
Skisseprosjekt: Rambøll Norge AS Arkitektur og Byutvikling, Stavanger
Forprosjekt, detaljprosjektering og gjennomføring: Brandsberg Dahls arkitektkontor, Stavanger

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading