c

Tønsberg Construction

  • Tønsberg Construction

Tønsberg Construction omfatter prosjektering og gjennomføring av et stort somatikkbygg som tilbygg til dagens sykehus i Tønsberg og et frittliggende psykiatribygg med bro- og kulvertforbindelse til somatikkbygget/eksisterende sykehus. I tillegg kommer tilpasning av offentlig infrastruktur, energianlegg, kulvert, riving av eksisterende sykehusbygg og opparbeidelse av utomhusområder.

Prosjektet er et pilotprosjekt med nye former for kontraktsstrategi, verktøy og arbeidsprosesser, BIM, informasjonslogistikk og digital samhandling. Målene for prosjektet er i tråd med Helse Sør-Øst og Sykehusbygg sin ambisjon om å effektivisere sykehusbygging i Norge.

Industrialisert bygging ved off-site produksjon skal gi 50 % raskere gjennomføring, 10 % lavere kostnad, høyere byggekvalitet (0 feil) og bedre arbeidsmiljø (0 skader med fravær). En stor andel av bygningskomponentene er planlagt prefabrikkert.

Det er lagt vekt på standardisering av rom, funksjonelle og robuste bygningsmessige- og tekniske løsninger.  

Somatikkbygget har totalt 176 senger og inneholder akuttsenter med avklaringsenhet, avdeling for barn og ungdom, poliklinikk og dagbehandling, nyfødtintensiv og sengeområder. Tekniske arealer etableres i egen etasje på tak. Bygget oppføres med ni etasjer inkl underetasjer/ kjeller og teknisk etasje. Areal 33000m2.

Psykiatribygget har 50 senger og inneholder poliklinikker, sengeposter, akuttpsykiatri og alderspsykiatri. Det består av et lavt sengebygg (tre etasjer + kjeller) og et høyere poliklinikkbygg (fem etasjer + kjeller) samt et åpent og transparent mellombygg med hovedinngang. Tekniske arealer etableres på tak. Areal 12000m2. Anlegget er utformet med atrier for å få dagslys og grønne oppholdsområder i kjernearealet. På terreng skal det etableres store uteareal med terapihager og aktivitetsområder. Alderspsykiatrien får en stor takterrasse for helårsbruk.

Prosjektet bygges som passivhus, iht energiklasse A og skal sertifiseres som Breeam NOR Very Good. LCC-beregninger er en viktig parameter ved materialvalg.

All prosjektering modelleres digitalt. Ambisjonen er å gjennomføre prosjektet uten bruk av fysiske tegninger, verken i prosjekterings- eller gjennomføringsfasen.  I praksis betyr det en byggeplass fri for underlag på papir. Tønsbergprosjektet er allerede tildelt Bygg21`s første pris for Beste Praksis i digitalisering av bygg- og eiendomsbransjen.

Følgende metodikk er førende for hvordan partene utfører prosjektering, planlegging og utførelse av byggeprosessen, oppfyller prosjektmål og leverer som forventet: Samlokalisering av prosjekt-organisasjonen, felles dataplattform, digitale arbeidsprosesser, TVD (Target Value Design), VDC (Virtuell Design and Construction) med BIM 3D, 4D (tid), 5D (kostnad) og 7D (FDV), ICE-møter (Integrated Concurrent Engineering) i BIG room og LEAN-prinsipp (Last Planner). I ICE-møtene tester prosjektet nå bruk av digitale «lapper» på iPhone/iPad for å effektivisere bakoverplanleggingen. Prosjektet har fokus på visualisering av informasjon, både fremdrifts- og riggplaner lages i BIM-modell. Viktig informasjon gjøres tilgjengelig via iPads, BIM-kiosker og tavler på byggeplassen

Arkitekt: Konseptfase, skisseprosjekt: Nordic - Office of Architecture AS. Forprosjekt, detaljprosjekt, gjennomføring: Link Arkitektur AS og Bølgeblikk Arkitekter as. 

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading