c

Alrek Helseklynge

  • Alrek Helseklynge
  • Alrek Helseklynge

Alrek helseklynge er et samarbeidsprosjekt initiert av Universitetet i Bergen. Helseklyngen skal når den er ferdigstilt bestå av lokaler på totalt 24.000 kvadratmeter og vil huse en stor del av byens helsefagstudenter, forskningsmiljø og næringsutviklingsmiljø knyttet til primærhelsetjeneste og folkehelsearbeid. Utbyggingen er planlagt i tre trinn.

Skanska er totalentreprenør for første byggetrinn som inkluderer riving av det gamle odontologibygget i Årstadveien 17 og bygging av et nybygg på 12 700 m2. Optimaliseringsfasen startet opp i 2018 og ble gjennomført parallelt med at det gamle odontologibygget ble revet. Byggearbeidene startet for fullt i 2019 og nybygget ble overlevert i august 2020.

I optimaliseringsfasen jobbet de involverte aktørene fra byggherren,Skanska, rådgivere og utvalgte underentreprenører sammen i temagrupper, inndelt i forhold til kompetanse og ansvarsområde. I temagruppene ble det utarbeidet et stort utvalg prosjektforslag, f.eks. i forhold til optimalisering av den prosjekterte løsningen for byggegrop/fundamentering og planlagt materialbruk på fasade. Prosjektforslagene med muligheter for optimalisering ble deretter lagt frem for byggherren sammen med en estimert priskonsekvens.
I optimaliseringsfasen og videre prosjektgjennomføring har det vært fokus på en høy grad av tillit mellom byggherre og entreprenør. Resultat av optimaliseringsfasen var, i tillegg til bedre løsninger, at aktørene var blitt godt kjent og det var etablert et godt grunnlag for videresamarbeid.

Det har gjennom hele prosjektet vært fokus på risiko og muligheter og disse har fortløpende blitt behandlet i samråd med byggherre. En viktig erfaring er at totalentreprenøren tidlig bør utfordre byggherrens mål for optimaliseringsfasen, det er viktig å forstå om byggherren ønsker fokus på en reduksjon i pris, redusert risiko eller realisering av muligheter.

Bygget har 2 underetasjer og 4 etasjer over bakkenivå. Bygget inneholder kontorarealer, undervisningsarealer og spesielt tilrettelagte rom som f. eks. behandlingsrom, fastlegekontor, omsorgsteknologi lab og visningsrom for velferdsteknologi. I tillegg vil det være fellesarealer og møteplasser som på beste måte tilrettelegger for faglig samhandling.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading