c

Tysnes omsorgssenter

  • Tysnes omsorgssenter
  • Tysnes omsorgssenter
  • Tysnes omsorgssenter
  • Tysnes omsorgssenter
  • Tysnes omsorgssenter

Omsorgssenteret er plassert på en 12.500 kvm stor tomt i hjertet av Uggdal sentrum på Tysnes.

Bygget består av 30 sykehjems-plasser, hvorav 10 dementplasser, samt 10 omsorgsboliger fordelt over to etasjer, samt et dagsenter bestående av frisørsalong, fotpleie og ergoterapi mv. Totalt 5.250 kvm BTA.
Det er også en egen avdeling for åpen omsorg. Deler av bygget har fått en kjelleretasje bestående av varemottak, avfalls- og vaskerom, tekniske rom mv.

Uteområdet er viet stor oppmerksomhet. Det blir etablert natursteinsmurer, treningshage, sansehage, lysthus, redskapsbod, scene mm.

Funksjonen og utformingen av prosjektet er spesialtilpasset de ulike brukergruppene. Det har vært spesielt fokus på velferdsteknologi og universell utforming i prosjektet. For demenspasientene er det tilrettelagt for vandreruter både inne og ute i treningshagen. Av velferdsteknologi er det blant annet levert eller lagt til rette for et omfattende pasientvarslingssystem, røyk- og komfyrvakter og adgangskontroll. Løsninger som bidrar til selvstendighet og trygghet i pasientenes hverdag.

Miljø og teknikk
Bygget er oppført som lavenergibygg, energiklasse B. Byggeplassen er driftet i henhold til Skanskas kriterier til grønn byggeplass med fokus på blant annet substitutt av farlige eller miljøskadelige stoffer, samt sortering av avfall. 92% av avfallet fra byggeplassen ble kildesortert.

Entrepriseform
Prosjektet ble vunnet i en totalentreprisekonkurranse der det var rom for alternative løsningsforslag. Skanska optimaliserte byggherrens forslag og vant fram med en løsning der en del funksjoner ble flyttet fra kjelleretasjen og opp i dagen og hvor tak-konstruksjonen ble endret fra saltak til flatt tak. Løsningsforslaget ble ansett som en bedre funksjonelt, men også estetisk i forhold til det opprinnelige forslaget. Entreprisen ble gjennomført i totalentreprise basert på NS8407.

BIM
BIM ble benyttet i tverrfaglig prosjektering, planlegging og produksjon; til kollisjonskontroller, visualisering, mengdeuttak, framdriftsplanlegging, samt til KS i prosjektering og produksjon. Solibri ble brukt som samhandlingsverktøy i prosjekteringen og til avklaringer ute på byggeplassen.

I oppfølgingen av KS og HMS på byggeplassen ble BIM 360 Field benyttet. BIM 360 Field ble også benyttet som dokumentasjonsverktøy i forbindelse med sluttbefaringer og overlevering til byggherren.

Lean
Last Planner System ble benyttet i prosjektet med hovedfremdriftsplan, faseplaner, utkikksplaner og 3-ukersplaner. Bakoverplanlegging ble benytte for å sikre involvering og forankring hos alle aktørene utarbeidelse av planene. I de ukentlige fremdriftsmøtene ble på fokusert sterkt på de syv forutsetningen for sunne aktiviteter ved gjennomgang av utkikksplanen og 3-ukersplanene.

Omsorgssenteret ligger på en halvøy med adkomst via ferge og Just In Time-leveranser var da et naturlig fokusområde; i stedet for at dette var en utfordring og bidro dette til effektiv logistikk i prosjektet.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading