c

Trollheim Dammer Rehabilitering

  • Oversiktsbilde

Tre fyllingsdammer, en overløpsdam og et lukket flomløp tilhørende reguleringsanleggene til Follsjø og Gråsjø skal fornyes for å tilfredsstille dagens forskriftskrav. Anlegget ligger i Surnadal og Rindal kommune i henholdsvis Møre og Romsdal og Trøndelag. Dammene ved Gråsjø danner inntaksmagasin for Gråsjø kraftverk som har utløp i Follsjøen. Follsjødammen danner inntaksmagasin for Trollheim kraftverk. Kraftverkene eies og driftes av Statkraft Energi AS. Planlagte tiltak i vedlikeholdsprosjektet er basert på revurderingsrapporter, inspeksjoner og teknisk plan som følge av skjerpede myndighetskrav.

Fornyingsarbeidene skal utføres i perioden 2020-2025. Opprydning skal skje i løpet av samme periode.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading