c

Entreprise UFP01 Vestfold

Tilleggsinformasjon

Tunnelarbeidne omfatter: Enkeltsporet innkjørtunnel, dobbeltsporet tunnel, tverrslag og rømningstunnel, sikringsbolter,injeksjonsmengder, monteringsbolter for jernbanetekniske  objekter, betongportaler og portalåpninger i forbindelse med tunnelene inkl. leddheisporter. I tillegg;vann og frostsikring med sprøytebetong, isolasjon og membran samt alternativt tunnelhvelv av isolerte betongelementer med membran. 

Bruarbeider omfatter: Seks bruer ved Paulertjønn, Vassbotn, Kongeveien, Hobekk, Solum, Skillingsmyr, Viltkryssing Paulertjønn og Viltkryssing Tjønnemyr.

Tekniske hus, tre i dagen og tre i fjell, forskalingsareal, betong, armeringsmengde, spunt og stålrørspæler.

Dagsone, 4,8 km dobbeltsporet underbygning. Masseflytting av 1 200 000 kubikkmeter og kontaktledningsfundamenter, 305 000 kubikkmeter fjellsprengning i dagen samt deponiarbeider

Underbygning for jernbane føringsveger og ledningsarbeider: Forsterkningslag for jernbaneunderbygning, overvanns- og drensanlegg, sandfangkummer, kabelkanaler av betong på begge sider av sporene og omstøpte rørkryss. 

Føringsveger, ledningsanlegg og veger; Trekkekummer av betong, montering av hengemaster i tunnel, og montering bjelkemaster på dagsone og bruer. Byggherren leverer master.

I tillegg; Brannvannsanlegg, og brannventilkummer, overvann- og drenssystem, fire strekninger med omlegging av offentlige vei, FV 30 (gamle E-18), fjellsprengning i dagen ved vegomlegginger, sikkerhetsgjerder, viltgjerder, vannforsyningsanlegg til eiendommer, tomt for koblingsanlegg og omformerstasjon ved Skillingsmyr

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading