c

Rosten Kraftverk

  • Rosten Dam

Dam Rosten har et oppdemt volum på ca. 1,1 mill. m3 ved HRV i magasinet oppstrøms dammen og tjener som inntaks- og reguleringsmagasin for Rosten Kraftverk.

Tilløpstunellen til Rosten kraftverk går på østsiden av Lågen. Den er ca. 4175 meter lang regnet fra inntaket til innløpskonus kraftstasjonen.

Kraftstasjonen ligger i fjell med en ca. 350 m lang adkomsttunnel.

Rosten kraftverk utnytter det ca. 103,5 m høye fallet fra inntaket i Lågen med oppdemmet vannstand på kote 415,5 til elvevannstand på ca. kote 312 ved Sandbakken ca. 1 km ovenfor Sel Sentrum. Det ble installert tre aggregater med samlet ytelse på 79,5 MW og årlig produksjon blir ca. 180 GWh.

Dammen er utstyrt med luker for flomavledning og forbislipping av minstevannføring. Det er lagt til rette for plassering av et minikraftverk i dammen. Det ble etablert et overløp for måling av minstevassføring på nedstrøms side av dammen.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading