c

Rosten Kraftverk

  • 11. mai 2015
  • 20. mai 2015

Bygging av ny kraftstasjon i fjell.

Dam Rosten får et oppdemt volum på ca. 1,1 mill.m3 ved HRV i magasinet oppstrøms dammen og vil tjene som inntaks- og reguleringsmagasin for Rosten Kraftverk.

Tilløpstunnelen til Rosten kraftverk vil gå på østsiden av Lågen. Den blir ca. 4175 meter lang regnet fra inntaket til innløpskonus kraftstasjonen.

Kraftstasjonen vil ligge i fjell med en ca. 350 m lang adkomstunnel.

Rosten kraftverk utnytter det ca. 103,5 m høye fallet fra inntaket i Lågen med oppdemmet vannstand på kote 415,5 til elvevannstand på ca. kote 312 ved Sandbakken ca. 1 km ovenfor Sel Sentrum. Det skal installeres tre aggregater med samlet ytelse på 79,5 MW og midlere årlig produksjon blir ca. 180 GWh.

Dammen er utstyrt med luker for flomavledning og forbislipping av minstevannføring. Det legges til rette for plassering av et minikraftverk i dammen. Det etableres et overløp for måling av minstevassføring på nedstrøms side av dammen. Endelig plassering bestemmes senere.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading
Se flere Skanska-prosjekter rundt om i verden på www.skanska.com/projects