c

Samfunnsansvar i Skanska

Sosial bærekraft er innsatsen vi gjør for å utvikle lokal-samfunnene der vi har virksomhet. Gjennom vårt arbeid med sosial bærekraft bruker vi vår kompetanse og vårvirksomhet til å bidra til å løse sosiale utfordringeri lokalsamfunn.

Det handler om hvordan vi på eget initiativ og gjerne sammen med våre
kunder, investerer i mennesker og samfunnet, samtidig som vi utvikler vårvirksomhet. Vårt engasjement er forankret i våre verdier, forretningsplan og visjon. Målet vårt med dette arbeidet er å skape felles verdier i skjæringspunktet mellom samfunnets behov, Skanskas kjernevirksomhet og våre kunders forventninger. Det setter oss i stand til å bygge for et bedre samfunn.

Arbeidsevne, utdanning og sosialt bærekraftig områdeutvikling

Våre Sosial Bærekraft-prosjekter er fokusert mot tre områder; arbeidsevne, utdanning og sosialt bærekraftig byutvikling. Disse tre områdene er knyttet til vår kjernekompetanse og gjør at vi har gode forutsetninger for å bidra til positiv endring.

Arbeidsevne

Vi ønsker å bidra til å støtte de som har falt utenfor arbeidsmarkedet slik at de kan få en sjanse innen bygg og anleggs-bransjen. Vi samarbeider derfor med kunder, leverandører og strategiske partnere om å utvikle programmer som gir ferdigheter, muligheter og ideelt sett, sysselsetting.

Utdanning

Vi samarbeider med utdanningsinstitusjoner, spesielt i nærmiljøer til våre byggeplasser, for å gi barn og unge rollemodeller og inspirasjon til å ta utdanning. Vi er spesielt opptatt av å motivere til videreutdanning innen ingeniørog byggfag. Dette gjør vi for å forbedre mangfoldet og øke vår rekrutterings base på sikt.

Sosialt bærekraftig områdeutvikling

Vi samarbeider med kunder, partnere og lokalsamfunn for å skape en langsiktig, positiv sosial utvikling av lokalsamfunn og områder vi opererer i.

Eksempler på hva vi gjør

Sikkerhet på skolevei

Mange av våre prosjekter inviterer barneskoler og barnehager til opplæring i trafikksikkerhet. Vi lærer barn om blindsonene på store kjøretøy og hvor viktig det er å vinke og ha øyekontakt med sjåfør. Opplæringen foregår på byggeplass med klasseromsundervisning og testing av store kjøretøy.

Vi kan ikke flytte nabolag, men bidra til positiv områdeutvikling

Parken utenfor vår hovedkontor i Sundtkvartalet i Oslo, er et belastet område. Daglig kan man se grupper av mennesker som ruser seg åpent, selger og gjemmer dop. Helt siden vi startet utviklingen av Sundtkvartalet har vi engasjert oss i arbeidet med å utvikle denne delen av byen slik at det blir enda bedre å bo og jobbe der. Vi har blant annet i samarbeid med Entra og med støtte fra Anthon B. Nilsen, OBOS og Oslo kommune, bygget en bro over Akerselva som vil bidra til å gi nytt liv til parken og området rundt. Ved å gjøre området mer tilgjengelig og lyssatt, bidrar dette til et tryggere område med mindre lyssky virksomhet. Målet med broen er å bidra til at parken skal bli et trygt rekreasjonsområde for de som bor i nabolaget.

På Prosjektet Bagn og Bjørgo E16 gjennom Valdres nyttiggjorde vi 160 000 m3 stein til å utbedre en lokalvei og heve den flomutsatte idrettsplassen i Bagn sentrum. I dette prosjektet kom dette tiltaket lokalbefolkningen til gode samtidig som at vi reduserte våre klimagassutslippene med rundt 20% og pga redusert transport.

Denne siden ble sist oppdatert: 11.05.2017