c

Minnested i Hole - Utøykaia

Tilleggsinformasjon

Ny adkomstvei fra fylkesveien er planlagt langs tomtens øst- og sørgrense, for å maksimere arealutnyttelsen. På grunn av tomtens helning sikres denne veien med støttemurer i betong. Begge murer skal utføres med helning og store deler av flaten er kurvet. For å gi ønsket sluttresultat skal det benyttes tilslag av elvegrus og dette skal frilegges i synlige flater ved lett prikkhamring. Den asfalterte adkomstveien fortsetter ut på kaiområdet der den danner oppstillingsplass for 2-3 busser. Kaiområdet utformes som et stort gruset skråplan med filtergrøfter og treplanting. Området har parkeringsplass for 40 biler inkl. 2 HC-plasser. 10 plasser utstyres med ladepunkter. Området har sykkelparkering for 12 sykler. 

Under adkomstveien skal det etableres nye støttefunksjoner for området. For driften av Utøya stilles to rom til disposisjon, det ene av disse har en forhøyet inngang for enkel varelevering. De to rommene knyttes sammen med en støpt innvendig trapp. For besøkende skal det opprettes et handicaptoalett med lukket system for håndtering av kloakk. Til sist skal det bygges en nettstasjon for å huse ny trafo som skal håndtere den økte effektbelastningen prosjektet medfører. Alle rommene er bygget inn i nedre støttemur og har adkomst gjennom denne. Rent vann skal forsynes fra brønn som skal bores på området. 

Rampe ved minnesmerket etableres ut i Holsfjorden med 8 borede stålrørspeler Ø813mm, innboret i fjell. Over disse legges armerte forskalingsdekker med hull for gjennomgående armering fra pilarene før det på oversiden av dekkeelementene etableres forskaling, armeres og støpes i vann. Rampen skal kles med tilhugget naturstein. Støttemur ved pollen etableres ut i Holsfjorden med 2-3 borede stålrørspeler Ø711mm, innboret i fjell. Over disse etableres L-formet støttemur i armert betong. I støttemursveggen etableres innfelt trapp i betong. Naboeiendommer i nord og syd skjermes med beplantning. 

Minnestedet med støttefunksjoner skal være klart til 10-års markeringen 22.07.2021.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading