c

Søreide skole OPS

Bærekraft og grønn

Prosjektet er med i "Tid for Tre", et delprogram under Framtidens byer, som stiller krav til 50 % reduksjon av klimagassutslipp fra energibruk, materialbruk og transport i drift sammenlignet med dagens praksis. I "Tid for Tre" er det fokus på bruk av tre som hovedmateriale, derfor er det i skisseprosjektet for skolen lagt inn mye tre i bæring, dekker og vegger.

Bygget skal være meget energieffektivt, hvor man i tillegg til passivhusdesign, skal dekke oppvarmingsbehovet ved hjelpe av luft-vann-varmepumpe og solfangeranlegg. Bygget vil på denne måten få et energibehov som oppfyller passivhusstandarden. Når det gjelder transport i drift, vil færre p-plasser, økt sykkelparkering og mindre bruk av fossilt drivstoff til fordel for EL-bil, gi en reduksjon i klimagassutslippet.

I detaljprosjekteringen vil det bli foretatt mer nøyaktige beregninger av klimagassutslippene.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading